Fylkeskommunene beholder tannhelsetjenesten
Fylkeskommunene driver viktig forebyggende arbeid innen tannhelse. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Fylkeskommunene beholder tannhelsetjenesten

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité går inn for at tannhelsetjenesten fortsatt skal ligge hos fylkeskommunene.

- KS er glad for at Stortinget har tatt hensyn til innspill fra kommunesektoren. Dette er viktig for kvaliteten på tilbudet til innbyggerne, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I forslaget til regionreform hadde regjeringen foreslått å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Forslaget har møtt sterk motstand både fra et samlet odontologisk fagmiljø, fylkeskommuner, kommuner og KS, og forslaget får nå heller ikke flertall i Stortinget. Samtidig skal kommuner som ønsker det, kunne søke om å få overta ansvaret fra 2020 som en forsøksordning.

Kritikerne har pekt på at dagens modell har gitt svært gode resultater. Fylkeskommunene driver et viktig forebyggende arbeid, og det er god dekning av tannleger i hele landet, også av spesialister. Over tid er det bygd opp sterke og stabile fagmiljøer i fylkene.

- Vi har fra KS pekt på det paradoksale i at regjeringene argumenterer for kommunereform for å sikre større og sterkere fagmiljøer, mens forslaget til tannhelsereform ville virke stikk motsatt. Det ville ført til en oppsplitting av de solide fagmiljøene vi har i dag. Vi er derfor svært glade for at flertallet i komitéen har hørt på oss, sier Gunn Marit Helgesen.