Kommunene leder an i integreringsarbeidet
I dag sitter altfor mange i mottak og venter på å komme i gang med å bruke ressursene sine, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Illustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Kommunene leder an i integreringsarbeidet

Aldri tidligere har det kommet like mange asylsøkere på så kort tid som i fjor. Økt behov for rask bosetting gir Kommune-Norge store oppgaver som skal løses fremover, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen i en kronikk i Varden. 

Kronikken av styreleder Gunn Marit Helgesen sto på trykk i avisa Varden mandag 23. mai.

Ingen er viktigere enn norske kommuner i integreringsarbeidet, sa Sylvi Listhaug da integreringsmeldingen ble lagt fram forrige uke. Jeg er helt enig.

Integreringsmeldingen gir signal om tiltak som vil bidra både til tidligere innsats og styrket kvalifisering. Dette gjør det spesielt viktig med en integreringsmelding akkurat nå.

Meldingen, som har fått navnet «Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk», består av 69 punkter.
KS mener mange av forslagene vil bidra til å styrke kvalifisering av nyankomne som det er et sterkt behov for.  En styrking av introduksjonsprogrammet, et ekstra år som forberedelse til videregående skole og videre kvalifisering er viktige grep, som KS også har spilt inn til meldinga. Vi er glade for at mer av arbeidsmarkedstiltakene i NAV også er ønsket inn i programmet.

Regjeringen foreslår at alle flyktninger skal ha 50 timer samfunnskunnskap før de starter med norskopplæring. KS advarer mot at ansvaret for informasjon i mottak skal pålegges vertskommunene. Dette har de verken kapasitet eller ressurser til å gjennomføre.
Mange kommuner vegrer seg mot å ta imot enslig mindreårige flyktninger fordi kostnadene ikke blir dekket. KS er bekymret for at denne sårbare gruppen blir sittende ekstra lenge i mottak – også i årene fremover. Vi vil fortsatt ta opp refusjonsordningen med regjeringen og håper den kommer inn i statsbudsjettet 2017.

 

Å integrere og inkludere fra dag én er avgjørende for å skape det gode samfunn ute i kommunene! Gunn Marit Helgesen

Få saker har tatt større oppmerksomhet det siste året enn situasjonen for asylsøkere, flyktninger og integreringspolitikken – og kommunene er uten tvil de viktigste aktørene i dette arbeidet. Den stadig voksene innvandrerbefolkningen gir Kommune-Norge store mange nye oppgaver.

Selv om antallet asylsøkere ser ut til å gå ned, skal de fleste 25 000 personene som sitter i mottak bosettes og integreres, helst så raskt som mulig. I tillegg kommer det stadig flere. Forutsetningen for rask bosetting er selvfølgelig at de får behandlet søknaden sin. I dag sitter det altfor mange i mottak og venter på å komme i gang og bruke ressursene sine.  

Integreringen i Norge går bra sammenlignet med våre naboland. Det skyldes blant annet vår bosettingsmodell. Men det er fortsatt behov for å bedre resultatene i introduksjonsordningen. Forholdene må legges til rette for rask overgang til arbeid gjennom et kvalitativt bedre introduksjonsprogram. Flere må dra lasset sammen for å få gode resultater.

I forbindelse med integreringsmeldingen ble det også signert en ny avtale mellom KS og regjeringen om bosetting og asylmottak.

For KS er det viktig at det blir tatt hensyn til kommunenes situasjon når asylmottak opprettes og avvikles. Avtalen er viktig fordi den bygger på bosettingsmodellen som vi mener legger grunnlaget for god integrering.

Vi hører uhyggelige historier fra Sverige om gjenger og kriminalitet i mange bydeler. Årsaken er arbeidsledighet og utenforskap som følge av dårlig integrering og utvikling av parallellsamfunn. Slike tilstander har vi ikke i Norge. En forklaring kan være det norske bosettingssystemet som bidrar til å sikre en spredt bosetting, i motsetning til Sverige hvor alle kan flytte dit de vil.  De norske kommunene har kontroll med antallet de skal bosette, kan planlegge og legge til rette for dette.

Asylankomstene har gjennom flere tiår vist seg å være svært uforutsigbare. Gjennom årene har kommunene tatt sitt ansvar. Ikke bare for husly, skole og helse, men de siste ti årene også for kvalifisering til arbeid og utdanning gjennom introduksjonsordningen som alle kommuner som bosetter flyktninger er pålagt. 

«Mens rikspolitikere har pyntet seg med storpolitikk, har kommunene måttet brette opp ermene og skaffe husly, etablere tiltak og drive omsorg», skrev Marie Simonsen i en kronikk i Dagbladet. La oss fortsette det arbeidet. Å integrere og inkludere fra dag én er avgjørende for å skape det gode samfunn ute i kommunene!

 

 

Videre lesning