Flere i arbeid etter introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Foto: Shutterstock

Flere i arbeid etter introduksjonsprogrammet

61 % av deltakerne som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2015 var i arbeid eller utdanning ett år senere, som er en økning på 3 prosent fra året før. Det viser helt ferske tall fra SSB.

– Det er positivt at tallene går i riktig retning. Tallene er en bekreftelse på at kommunene leverer en solid innsats. Samtidig mener KS at det er potensiale for enda bedre resultater fra integreringsprogrammet, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.                  

Eide sier KS ønsker å bidra til at kommunene integrerer nyankomne innvandrere i arbeids- og samfunnslivet.

– Det er ikke før i 2018 at de store kullene som kom under flyktningkrisen i 2015 skal ut på arbeidsmarkedet. Da vil vi få en bedre indikasjon på hvor robust ordningen har vært under press, og hvordan kommunene har håndtert en krevende situasjon med økt bosetting og oppbygging av kapasitet, kombinert med høy aktivitet i introduksjonsprogrammet, sier Helge Eide.

Nytt FoU-prosjekt om introduksjonsprogrammet
KS igangsatte høsten 2017 et FoU-prosjekt som skal se arbeidsretting og differensiering i introduksjonsprogrammet, med særlig blikk på innhold og kvalitet i kommunenes veiledning av deltakerne.

Gjennom prosjekter som dette, samt et betydelig nettverks- og utviklingsarbeid blant kommunene, ønsker KS å bidra konstruktivt til å støtte opp under kommunenes viktig arbeid for at enda flere flyktninger og deres familier blir godt integrering i arbeids- og samfunnsliv.

Grunnskoleopplæring bør framkomme i statistikken
I målingen var 11 % av deltakerne registrert som arbeidsledige eller på tiltak, mens 28 % hadde «annen eller ukjent status». I sistnevnte kategori finner vi de av deltakerne med svakest tilknytning til arbeidslivet, herunder personer med helseutfordringer som gjør at de ikke kan stå i arbeid.

Men, også en betydelig andel av denne gruppen deltar i grunnskoleopplæring i kommunene. Mange nyankomne, særlig grad kvinner, har ikke gjennomført grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Derfor tilbyr kommunene helt nødvendig opplæring til et stadig økende antall personer.

KS mener derfor det er uheldig at denne viktige innsatsen fra kommunene ikke kommer frem i statistikken, så lenge de grunnleggende ferdighetene som tilegnes gjennom grunnskoleopplæringen er en forutsetning for videre utdanning og arbeid.