Anbefaler regjeringen å satse på utdanning
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og KS' styreleder møttes 11. april. KS' anbefalinger til et integreringsløft var tema under møtet. Foto: KS

Anbefaler regjeringen å satse på utdanning

KS-leder Gunn Marit Helgesen anbefaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner å lytte til kommunene når regjeringen nå vil gjøre endringer i introduksjonsprogrammet. KS ber blant annet om at det satses på utdanning for nyankomne flyktninger.

I et brev sendt til Kunnskapsdepartementet kommer KS med en rekke anbefalinger og enkelte advarsler. Bakgrunnen er at regjeringen har varslet et integreringsløft og at en ny integreringsstrategi skal legges frem i løpet av året.

Brevet var tema da Sanner og Helgesen møttes for å diskutere integreringsløftet 11. april.

- KS setter pris på det gode samarbeidet vi har med regjeringen på dette området. Vi er enige om at rask og god integrering i arbeidslivet er viktig både for den enkelte flyktning og for bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Vi ønsker å spille på lag her, og KS ser at vi har verdifulle innspill og erfaringer å dele. Derfor har vi gitt regjeringen noen konkrete anbefalinger, sa Gunn Marit Helgesen etter møtet.

KS ber om fokus på to ting når introduksjonsprogrammet skal endres. For det første at endringer i lov og forskrift må basere seg på erfaringer fra praksisfeltet: nye tiltak må prøves ut på en systematisk måte og evalueres, før de eventuelt gjøres obligatoriske. For det andre ønsker KS at en særskilt innsats rettes mot kvinner og andre som ikke gjør det så bra i introduksjonsprogrammet. I dag fungerer ordningen generelt bedre for menn og for yngre deltakere med medbrakt kompetanse.

- Erfaring er helt sentralt
Norge kan vise til gode resultater fra introduksjonsordningen sammenliknet med våre naboland. En større evaluering fra høsten 2017 viste likevel store forskjeller mellom kommunene. Noe av det - men ikke alt - kan forklares med ulikheter i gruppene som skal bosettes og integreres.

Gunn Marit Helgesen sier kommunene er de første til å anerkjenne behovet for enda bedre resultater, og at de derfor ønsker å være i dialog med regjeringen i dette arbeidet.

- For å lykkes i enda større grad er det avgjørende at statlige myndigheter lytter til de erfaringene kommunene har samlet gjennom snart 15 år med introduksjonsordningen. Ny politikk må gjenspeile disse erfaringene og en ny integreringsstrategi må ta utgangspunkt i det utfordringsbildet som flyktningene og de som arbeider med integrering selv tegner. Erfaring er helt sentralt her.

Dette vektla styrelederen i møtet med Sanner.

- Vi hadde et godt møte, der jeg opplevde at statsråden lyttet til hva vi hadde å si, og åpnet opp for dialog underveis i prosessen med endringer av introduksjonsprogrammet. Det er vi glade for, og vi ser frem til det videre samarbeidet.

Advarer mot innskrenking av lokalt handlingsrom
I brevet advarer KS regjeringen mot belønning av kommunene basert på resultatmåling og mot tiltak som begrenser kommunenes handlingsrom til å tilpasse lokalt - og å utvikle nye tiltak.

- Vi har advart statsråden mot en eventuell omlegging til et resultatbasert system som legger opp til økonomisk belønning av antatt «flinke» kommuner, mens kommuner med svakere resultater straffes tilsvarende. Forskning viser at det er mange veier til målet om å få folk ut i arbeid, og at det er kvaliteten på tiltakene som er viktigst. Dette kan ikke måles godt nok på en måte som gir grunnlag for fordeling av ressurser, sier Gunn Marit Helgesen.

- Vi advarer også mot tiltak som begrenser kommunenes handlingsrom til å tilpasse tilbudet lokalt og til selv å utvikle nye tiltak. Den kvalitetsutviklingen og innovasjonen mange kommuner har gjennomført på integreringsfeltet hadde ikke vært mulig uten lokalt handlingsrom. Vi frykter at et mer detaljert regelverk kan hindre nødvendig nyskaping på feltet i framtiden.


Fakta

For å oppnå bedre måloppnåelse i integreringsarbeidet anbefaler KS departementet å konsentrere innsatsen om følgende:

  • Økt satsing på at nyankomne gjennomfører utdanning minst på videregående nivå. Det er bred enighet om behovet for formelle kvalifikasjoner for komme inn og stå i arbeidslivet over tid. Det er derfor svært viktig at det også satses på utdanning, og ikke kun rask overgang til arbeid for nyankomne innvandrere.
  • Utvikling og systematisk utprøving av nye metoder og pedagogikk i norskopplæringen. Det er dokumentert at norskopplæringen gir for liten effekt for mange, samtidig som norskspråklig kompetanse er avgjørende for å komme i arbeid. Det er derfor behov for nytenkning og utprøving av nye metoder på dette feltet, noe KS kan støtte opp om.
  • Forsøk med standardiserte moduler som verktøy for differensiering av introduksjonsprogrammet. Utvikling og bruk av moduler i introduksjonsprogrammet kan være til hjelp for kommuner som har utfordringer med å tilrettelegge et tilstrekkelig individuelt tilpasset program. KS er kjent med at IMDi har fått i oppdrag å utvikle slike moduler i 2018. KS er positiv til å bidra inn i et samarbeid om dette, hvis det vurderes hensiktsmessig.
  • Økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. F.eks. ved utprøving av bransjepakker eller tilsvarende i samarbeid med arbeidsgivere, særlig rettet mot ufaglærte.
  • Utarbeidelse av en eller flere veiledere for kommunene med faglige anbefalinger på feltet. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med KS.
  • Bidra til tettere samarbeid mellom kommune og Arbeids- og velferdsetaten om deltakere i introduksjonsprogrammet som trenger videre kvalifisering. For de av deltakerne som ikke kommer i arbeid gjennom et ordinært introduksjonsforløp er det svært viktig at videre kvalifiseringsbehov ivaretas av NAV. Det er både behov for at NAVs virkemiddelapparat i større grad tilpasses målgruppe n, at NAV kommer tidligere inn med statlig tiltak for de av deltakerne som kan ha nytte av det, og at det lokale partnerskapet i større grad legger til rette for tette og sammenhengende kvalifiseringsløp for denne gruppen.
  • Forbedringer av nasjonalt introduksjonsregister. For å få et riktigere bilde av kommunenes måloppnåelse er det nødvendig med en forbedring av registreringssystemet (NIR).