Rekordfå asylsøkere til Norge, men mange til Europa
Kun 1140 asylsøkere kommet til Norge første halvår i 2017. I tillegg har 1240 personer kommet via relokaliseringsprogrammet. Illlustrasjonsfoto: Siv Dolmen

Rekordfå asylsøkere til Norge, men mange til Europa

Omkring 50 asylsøkere har kommet til Norge hver måned i år. Sverige mottar til sammenlikning mellom 1500 – 2000 asylsøkere i måneden. Mange kommuner jobber nå med å bygge ned mottak og tjenester.

Til tross for at det har kommet 165.000 asylsøkere til EU-landene i første kvartal 2017, er det altså få av disse som kommer til Norge. Tyskland har tatt imot flest, 49.000, deretter kommer Italia, Frankrike, Hellas og Storbritannia.
Første halvår i 2017 har kun 1140 asylsøkere kommet til Norge. I tillegg har 1240 kommet via relokaliseringsprogrammet.

Asylmottak legges ned
Den høye tilstrømningen av asylsøkere i 2015 bidro til sterk oppbygging av bosettingsarbeidet  i Norge. Nå har situasjonen endret seg, og det kommer nesten ingen asylsøkere til Norge. Dette påvirker kommunenes arbeid ved at asylmottak legges ned og færre bosettes. Tjenesteapparatet for asylsøkere som kommunene er forpliktet til å bygge opp når mottak etableres må avvikles og bosettings og integreringsarbeidet for flyktninger reduseres kraftig.

8700 bor på asylmottak
31.150 søkte asyl i Norge i 2015. Det var på det meste 39.000 plasser i asylmottak og akuttplasser rundt om i landet. UDI har bygget ned mottakskapasiteten det siste året, og vil ha totalt 8700 plasser fra høsten. I dag oppholder det seg kun 8500 personer i asylmottak. De største gruppene er fra Syria, Afghanistan, Eritrea og Irak.
Antallet ordinære asylmottak er redusert til 45 og det er 23 mottak for enslige mindreårige. I tillegg kommer 6 transittmottak og ankomstsenteret i Råde.

Rekordlavt antall flyktninger
Til tross for den store flyktningkrisen i Sør-Europa, er antallet asylsøkere  til Norge rekordlavt.
I 2016 kom det kun 3204 asylsøkere og 256 på relokalisering fra Hellas og Italia etter avtalen Norge har gjort med EU.  Disse personene er sikkerhetsklarert, men får behandlet asylsøknaden i Norge.
Første halvår i 2017 har kun 1140 asylsøkere kommet til Norge. I tillegg har 1240 kommet via relokaliseringsprogrammet.
I tillegg til asylsøkere tok Norge imot 3000 overføringsflyktninger årlig i 2015, 2016 og 2017 sammenliknet med ca. 1000 per år tidligere.

Rekorsbosetting i fjor
I 2016 ble det bosatt 15.300 personer, det høyeste antallet noensinne. 1600 av disse var enslige mindreårige, et antall som er langt høyere enn tidligere år. Antall kommuner som bosatte flyktninger i 2016 økte til rundt 400, mot tidligere mellom 250 og 330. Ut fra tidligere antagelser (2015) forventet man at bosettingstallet i 2017 kunne bli 21.000, og enslige mindreårige opp mot 7000. Dette ønsket kommunene  å imøtekomme, og tjenesteapparatet for flyktninger ble bygget opp i nye og erfarne kommuner.

Tallene er nå redusert til 11 100 for 2017, og det anslås at kun 4400 skal bosettes i 2018. Dette bidrar til at mange kommuner må redusere tjenesten for flyktninger, etter å ha bygget opp et apparat som kan bosette minst 15.000 årlig. Det er usikkert hvor mange kommuner som får flyktninger å bosette hvis tallet blir såpass lavt.

Færre mindreårige bosettes
Størst vil konsekvensene bli for kommuenene som har forberedt seg på å bosette enslige mindreårige. Mange kommuner har bygget opp ressurskrevende tiltak og er avhengige av at unge flytter inn for å opprettholde driften. Behovet som for to år siden ble anslått til 7000 viser seg nå å være 850 i 2017, og anslaget for 2018 reduseres er til 210  personer.
Første halvår inneværende år er det bosatt 6015, hvorav 320 er enslige mindreårige. Nærmere 2/3 av de bosatte er fra Syria.

Mange tilbyr introduksjonsprogram
Alle voksne flyktninger skal ha tilbud om introduksjonsprogram i inntil to år. Dette er et heldagstilbud med samme rammer som i norsk arbeidsliv. Antall deltakere i programmet økte til 24.000 i 2016, 34 prosent høyere enn året før. Sannsynligvis vil dette tallet øke ytterligere i 2017.
407 av landets kommuner hadde tilbud om program i 2017, sammenliknet med 336 kommuner i 2014. Tilrettelegging av introduksjonsprogram krever mye arbeid fra kommunenes side, og dette har nok bidratt til den største utvidelsen av tjenestetilbudet for flyktninger.

Usikkert fremover
Antall asylsøkere varierer veldig, og det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen blir for neste år. Kommunene får en stor utfordring i å bygge opp og legge ned tilbudet når det er så store variasjoner årlig. Selv om det nå ser ut for at tallene blir lave, kan asylsøkerstrømmen endre seg.
Det er ikke fastsatt hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot de neste årene, og det er usikkert hvorvidt det blir noen nye avtaler om repatriering av asylsøkere fra Hellas og Italia. Dette er faktorer som kan påvirke mottaksdriften og bosettingstallene i de nærmeste årene.