Disse kommunene får bosette
Bare 4400 flyktninger skal bosettes i norske kommuner neste år. Norsk Folkehjelp/ Flickr

Disse kommunene får bosette

Mandag 6. november gikk anmodningene ut til kommunene om bosetting av flyktninger i 2018, med svarfrist 6. januar. Rundt halvparten av norske kommuner blir anmodet av IMDi om å bosette.

Bare 4400 personer skal bosettes neste år. Av disse er det 150 enslige mindreårige. Til sammenligning kommer kommunene til å bosette ca. 11.500 flyktninger i år, hvorav 650 er enslige mindreårige.

Oversikt over kommunene som er anmodet om å bosette flyktninger

Kriterier for fordelingen
Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som har fastsatt fylkesvis fordeling og kriterier for fordeling til kommunene. KS sitter i utvalget, som har som hovedformål å fastsette behovet for vedtaksplasser i kommunene og å foreslå mekanismer/tiltak som bidrar til å sikre bosetting av barn og voksne innen rimelig tid.

Følgende kriterier er satt for å velge kommuner som skal anmodes om bosette flyktninger:

  • Kommunestørrelse – 70 % vekt
  • Arbeidsmarkedet i kommunen – 20 % vekt
  • Resultater fra introduksjonsprogrammet, sett over tid – 10 % vekt
  • Det skal gjøres unntak for kommuner med under 5000 innbyggere hvis det er helt spesielle hensyn som tilsier at de bør bosette, for eksempel tjenesteapparat, arbeidsmarked eller interkommunalt samarbeid. 
  • Alle kommuner som anmodes skal bosette minst ti personer.

Kommunene må registrere vedtaket innen 6. januar
KS minner om at kommunene nå må registrere vedtaket i IMDis system for bosetting, i tillegg til å sende det per post.

Statistikk på IMDis nettsider

 

Tabell flyktninger
Slik er den fylkesvise fordelingen av flyktningene som kommer i 2018. Tabell: KS

Kommune har vist stor vilje til å bosette
- Det har vært vanskelig å fordele det lave antallet som skal bosettes neste år. Kommunene har vist stor vilje til å bosette. Mange føler de har lykkes med integreringen i små kommuner, og ønsker å fortsette med arbeidet. Det er imidlertid umulig å fordele knappe 4000 personer til mer enn 400 kommuner, forteller Nina Gran, som sitter i Nasjonalt utvalg for bosetting som fagansvarlig i KS.

I 2016 ble det bosatt 15.300 personer, som er det høyeste antallet noensinne. 1600 av disse var enslige mindreårige, et antall som er langt høyere enn tidligere år.

Antall kommuner som bosatte flyktninger i 2016 økte til over 400, mot tidligere mellom 250 og 330. Ut fra tidligere antagelser (2015) forventet man at bosettingstallet i 2017 kunne bli 21.000, og enslige mindreårige opp mot 7000. Dette ønsket kommunene å imøtekomme, og tjenesteapparatet for flyktninger ble bygget opp i både nye og erfarne kommuner.

På grunn av den store nedgangen i antall asylsøkere er det nå bare halvparten av norske kommuner som blir anmodet av IMDi om å bosette i 2018. Dette er en vanskelig situasjon for mange kommuner, som har bygget opp et apparat og forberedt seg å bosette flyktninger i flere år framover. Det gjelder spesielt de mindre kommunene, der de i praksis nettopp har bygget opp en flyktningetjeneste.

Behovet vil ikke øke
Det er lite som tyder på at det vil bli økning i behovet, slik ankomsttallene ser ut i dag. Det eneste som kan påvirke antallet, er hvis Stortinget skulle vedta å ta imot flere overføringsflyktninger enn Regjeringen har foreslått. Dette blir avgjort i budsjettbehandlingen i desember 2018 . KS’ styreleder har gått ut på vegne av KS’ hovedstyre og bedt regjeringen om å vurdere å øke antallet overføringsflyktninger.