Etikkprisen deles ut 8. desember
Når ansatte settes i stand til å ta gode valg gjennom etisk refleksjon og å håndtere etiske dilemmaer gir det verdighet for brukerne. Årets etikkpris deles ut fredag 8. desember. Foto: Siv Dolmen

Etikkprisen deles ut 8. desember

Etikkprisen deles ut til en kommune eller bydel som gjennom sitt etikkarbeid bidrar til å styrke brukernes verdighet og integritet. I år er Flora kommune, Sykehjemsetaten i Oslo og Surnadal kommune nominert.

Påmeldingsfrist 1. desember
Arrangementet er gratis, men på grunn av servering må du melde deg på til: chs@ks.no innen 1. desember. Utdelingen finner sted i KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. 

Program
Konferansier er Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

11.00-12.00: Mat og prat

12.00-13.00: Utdeling av Etikkprisen

 • Hilsen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie
 • Hilsen ved KS' nestleder Mette Gundersen
 • Hilsen ved fagjuryens formann Anne Hafstad fra Helsedirektoratet
 • Hilsen fra fjorårets vinner Askim kommune
 • Overrekkelse av Etikkprisen 2017 ved helse- og omsorgsminister Bent Høie og KS' nestleder Mette Gundersen

13:00-15.00  Fornuft og følelser - en avdeling til inspirasjon

 • Foredrag ved Vetle Lid Larssen. Om å være pårørende: «Hvordan elske en far - og overleve»
 • Foredrag ved Leonora Onarheim Bergsjø: «Estetikk og etikk i skjønn forening» Om å se og anerkjenne den andre i spennet mellom «Venus fra Milo» og Marc Quinns «Alison Lapper Pregnant».

Musikalske innslag gjennom dagen ved Erling D. Strøm på piano og Trond Olav Ruistuen på trompet.


Her er fjorårets vinner av Etikkprisen, Askim kommune sammen med styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

Om  Etikkprisen
Formålet med Etikkprisen er å synliggjøre det systematisk etikkarbeidet som bidrar til å heve den etiske kompetansen, samt stimulere til ytterligere satsing på etikk som en del av tjenestenes kvalitetsarbeid og fagutikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etikkprisen deles ut til en kommune/virksomhet som driver et systematisk praktisk etikkarbeid for å styrke brukerens verdighet og integritet, og der etikkarbeidet er en naturlig del av de kommunale helse- og omsorgstjenestenes kvalitetsarbeid og faglige utvikling.

Etikkprisen deles ut av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving. Prisen deles i år ut for syvende gang. Vinneren mottar 100.000 kroner og et diplom. 

Satsingen driftes av KS som samarbeider med Senter for medisinsk etikk (SME). Oppdragsgiver er Helse- og omsorgsdepartementet.

Følgende kandidater søkte om Etikkprisen i 2017:

 • Flora kommune
 • Oslo kommune
 • Sandnes kommune
 • Surnadal kommune
 • Trondheim kommune

Fagjuryen har bestått av følgende personer:

 • Anne Hafstad, Helsedirektoratet (leder av juryen)
 • Anette Jørve Ingjer, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Morten Magelssen, Senter for medisinsk etikk v/Universitetet i Oslo
 • Siri Bøgh, Fagforbundet
 • Erik Seierstad, lekmann
 • Signe Pape, KS region
 • (Anne Jesperud Kittelsen, USHT, Oslo kommune deltok ikke pga. inhabilitet)

Følgende kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning:

 • Etikkarbeidet fører til økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning
 • Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • Etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder-, mellomleder-, medarbeidernivå)
 • Etikkarbeidet er systematisk og varig
 • Etikkarbeidet dokumenteres og følges opp

Nytenkning, kreativitet og innovative løsninger i etikkarbeidet vektlegges.

Årets nominerte er:

 • Flora kommune
 • Oslo kommune
 • Surnadal kommune

Etikkprisen 2017 – fagjuryens begrunnelseFem kommuner har søkt Etikkprisen 2017. Juryen mener søknadene beskriver et grundig og systematisk arbeid for å styrke den etiske kompetansen i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Søknadene viser et engasjement og en tematisk bredde i det lokale etikkarbeidet. Arbeidet er i forankret i kommune-/virksomhetsledelsen, og søknadene vitner om stor deltagelse både blant ledere og medarbeidere. Både store og små kommuner har søkt, og det er spennende.

Juryen mener at tre kandidater skiller seg særlig ut og har nominert Flora kommune, Oslo kommune og Surnadal kommune til Etikkprisen 2017.

Flora kommune:
Juryen mener at Flora kommune har et solid og godt forankret, systematisk etikkarbeid på alle nivåer i kommunen. Juryen legger særlig merke til at forankringen også innebærer at det rapporteres på arbeidet. Etikkarbeidet er solid, stødig og preges av kontinuitet. Kommunen har vist at de har klart overgangen fra prosjekt til å bli en naturlig del av tjenestene på en god måte og med samme styrke og innsats. Flora kommune har tilbud i hele helse- og omsorgstjenesten og mange ulike tiltak preget av stor bredde og variasjon. Juryen merker seg positivt at arbeidet er preget av en delingskultur, og at enkelte tilbud inkluderer alle etater i kommunen. Juryen gleder seg over at arbeidet er såpass godt innarbeidet i tjenestene at det systematiske etikkarbeidet nå utvides til å innlemme brukerne selv, samt at det er et sterkt fokus på brukernes autonomi og opplevde livskvalitet i kommunens samfunnsplan. Juryen berømmer at etisk refleksjon brukes som en del av den faglige vurderingen før vedtak som griper inn i brukernes liv besluttes, som for eksempel før tvangsvedtak. Juryen mener kommunen oppfyller alle kriteriene og er en god kandidat til Etikkprisen 2017.

Oslo kommune:
Sykehjemsetaten i Oslo kan vise til et svært solid og langvarig systematisk etikkarbeid. Etaten har hatt klinisk etikk-komité siden 2006. Komiteen har mestret overgang fra prosjekt til å bli en integrert del av drift på en god måte i en etat med mange tjenestesteder, beboere og ansatte. Juryen berømmer bredden, dybden og systematikken i Sykehjemsetatens kliniske etikkomités arbeid. Juryen merker seg særlig det todelte fokuset i arbeidet med både drøftingsstøtte i krevende enkeltsaker og en mer generelle etisk kompetanseheving ute på tjenestestedene. Komiteen nyter stor tillit blant de ansatte, og dette bekreftes gjennom det økte antall saker som henvises til komiteen. Komiteen inkluderer pårørende i saksbehandling, og juryen ser dette som en styrke. Juryen berømmer at det skrives anonymiserte referat etter behandling av saker, og at disse deles med alle involverte parter. Juryen synes samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er innovativt, og at et slikt samarbeid er viktig med tanke på samhandling til brukernes beste. Juryen mener kommunen oppfyller alle kriteriene og er en god kandidat til Etikkprisen 2017.

Surnadal kommune:
Surnadal kommune kan vise til innovativt og kreativt etikkarbeid i prosjektet «Samarbeid på siste vakt». De viser at fagutvikling og etikkarbeid henger naturlig sammen og har spennende samarbeid med andre kompetansemiljøer i kommunen (Kirken i Rindal og Surnadal) for å legge til rette for at kulturelle og åndelige behov blir ivaretatt. Juryen berømmer at kommunene har løftet dette området innen helhetlig omsorg. Juryen vil framheve at kommunene kobler etikkarbeidet opp mot pasientforløp i hjemmet. og brukermedvirkning gjennom å etablere samvalg (“shared decision making”). Juryen merker seg positivt at sjekklistene som hører til forløpet nå er utvidet til også å inkludere etiske spørsmål. Juryen synes det er spennende at endringer i de ansattes holdninger og kompetanse er fulgt opp gjennom spørreundersøkelser, og at det blir forsket på prosjektet, slik at andre kommuner kan lære av arbeidet. Juryen gleder seg over at brukerorganisasjoner og publikum inkluderes gjennom åpne folkemøter og fagdager. Juryen mener kommunen oppfyller alle kriteriene, og er en god kandidat til Etikkprisen 2017.