Tid til barna? Ja!
KS mener at Utdanningsforbundets krav vil være å frata styreren viktige muligheter til å legge til rette for samarbeid og felles faglig utvikling. Foto: Shutterstock

Tid til barna? Ja!

Barnehagelærere må ha nok tid til forberedelse, samarbeid og faglig utvikling for at de skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna. Derfor er det et klart lederansvar å sørge for at de får det, skriver KS i et debattinnlegg i Dagbladet.

Denne kronikken stod på trykk i Dagbladet 19. januar 2016.

Av forhandlingsleder Per Kristian Sundnes og utdanningsdirektør Erling Lien Barlindhaug, KS

Landet rundt er tillitsvalgte i Utdanningsforbundet ute med leserinnlegg der det blant mye annet hevdes at KS ikke lytter til barnehagelærerne og at vi er lite opptatt av kvalitet i barnehagene. Noen har til og med hevdet at KS «provoserer» barnehagelærerne. Alt dette fordi vi har ønsket å forlenge den gjeldende barnehageavtalen med ett år. Det samme har for øvrig samtlige andre parter som er omfattet av avtalen.

Barnehagelærerne er viktig for barna i barnehagen. Men de skal også være en viktig ressurs for de øvrige ansatte i barnehagen. Per Kristian Sundnes/Erling Lien Barlindhaug, KS

Avtalen fungerer godt
I den gjeldende avtalen har barnehagelærerne i gjennomsnitt minimum fire timer pr. uke til planlegging og for- og etterarbeid, i tillegg til de øvrige planleggingsdagene i barnehagen. Bruken av denne tiden skal drøftes med de ansatte, men det er styreren som har det overordnede ansvaret. I norske barnehager er det heldigvis som oftest slik at barnehagelærerne samarbeider tett og godt med andre ansatte. Et slikt samarbeid under kompetent pedagogisk ledelse, tror vi er avgjørende for at vi har så gode barnehager som vi har. 

Seks timer pr uke
Nå krever Utdanningsforbundet at de fire planleggingstimene igjen skal disponeres av den enkelte barnehagelærer, uavhengig av styrers prioriteringer. I tillegg krever de to ekstra timer pr. uke til samarbeid med andre barnehagelærere (altså ikke med assistenter og fagarbeidere). Til sammen utgjør dette minst seks timer pr. uke – nesten en hel arbeidsdag.

Barnehagelærerne er viktig for barna i barnehagen. Men de skal også være en viktig ressurs for de øvrige ansatte i barnehagen. Vi mener Utdanningsforbundets krav vil være å frata styreren viktige muligheter til å legge til rette for samarbeid og felles faglig utvikling. Vi er overbevist om at dette verken er til beste for barna, for trivselen og arbeidsmiljøet i barnehagene, eller for kvaliteten på det helhetlige tilbudet til barna.

Tid til barna
Utdanningsforbundet argumenterer med at barnehagelærerne trenger tid til å forberede arbeidet sitt og tid til å følge opp hvert enkelt barn – og vi er helt enig. Barnehagelærerne skal og må ha tid til forberedelse og planlegging for å kunne utføre jobben på en god måte. Dette har de til felles med en rekke andre høyskole- og universitetsutdannede arbeidstakere i kommunal sektor.

Men i motsetning til andre yrkesgrupper, har barnehagelærerne i dag en unik avtale som gir dem en klar rett til at det skal avsettes minst fire timer pr. uke i gjennomsnitt nettopp til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter o.a. Det er til enhver tid styrerens ansvar at barnehagelærerne får den tiden de trenger for å utføre arbeidet sitt på en kvalitativt god måte, på samme måte som det er den enkelte barnehagelærers profesjonelle ansvar å ha en dialog med sin leder og sine kolleger dersom ikke tiden strekker til. Det er slik det fungerer ellers i arbeidslivet, og det er slik det bør fungere – og i stadig større grad fungerer – i barnehagene.