SFS 2404 Brann og redningstjeneste

Det er gjennomført forhandlinger om revisjon av SFS 2404 Brann og redningstjeneste. Det er inngått avtale/protokoll med Fagforbundet, NITO, Tekna og det Norske Maskinistforbund. KS og Delta kom ikke til enighet, og saken ble behandlet i sentral nemd. 

Resultatet av forhandlingene er i hovedsak rene økonomiske justeringer.

Tilleggene for overordnet vakt i avtalens punkt 4.4 er oppjustert med kr. 5 på de to laveste satsene og kr. 10 på den høyeste. De nye beløpene er nå henholdsvis kr. 245, 295 og 350 pr. døgn.

Risikotillegget i avtalens pkt.5.2 er økt til kr.22 per time. Det er inntatt en avrundingsregel slik at faktisk medgått tid pr. vakt summeres og avrundes opp til nærmeste halvtime.

De øvrige endringene er ikke av materiell karakter, men det er språklige presiseringer (punkt 1.5 og punkt 4.2). Vi viser særskilt til punkt 3.1.

Av protokollen går det fram at det skal være et partssammensatt utvalg i perioden som skal vurdere belastningen i hjemmevaktordningen og om dagens godtgjøring i avtalens pkt. 4.1 er tilpasset denne.

Kjennelse fra sentral nemnd vedrørende SFS 2404 Brann- og redningstjeneste

Delta brakte avtalen inn for sentral nemnd, i medhold av Hovedavtalen del A § 6-1, som avsa kjennelse 29. januar.

Deltas gjenstående krav var en økning i risikotillegget og minimumstillegget for ledere, som var høyere enn det de øvrige organisasjonene hadde akseptert. Delta ønsket i tillegg at særavtalen skulle åpne for 64 timers vakter, noe som den reviderte særavtalen med de øvrige parter ikke åpnet for. Dersom KS skulle innfridd Deltas krav ville det medføre at vi fikk to ulike særavtaler innen samme tjenesteområde.

Nemda ga KS medhold og kjennelsen innebærer at den reviderte særavtalen som ble inngått med flertallet av partene den 10. november 2014, også blir gjort gjeldende for Delta sine medlemmer fra 1.1.2015.