Særavtale for brann- og redningstjenesten
Ny særavtale for brann- og redningstjenesten er på plass. Foto: Scanstock

Særavtale for brann- og redningstjenesten

KS har kommet til enighet med samtlige parter om ny særavtale for brann- og redningstjenesten (SFS 2404) for perioden 01.01.17 – 31.12.18.

Risikotillegget vil fra 01.01.17 utgå og omgjøres til et beløp som vil bli en del av årslønnen til den enkelte. Det innebærer at beløpet vil bli en del av den alminnelige lønnsreguleringen samt at beløpet vil bli pensjonsgivende. Beløpet beregnes ut i fra en timesats på kr 24 slik det fremgår at protokollen. Dette vil for øvrig bli beskrevet nærmere i rundskriv. KS ser det som en stor fordel for medlemmene at beløpet nå skal inngå i årslønnen, slik at det ikke lenger må foretas forløpende beregninger som medfører mye administrasjon.

Andre endringer:

Punkt 3.1 er endret slik at deltidspersonell som må rykke ut til tider de ikke har vakt, vil være sikret minst en timelønn selv om den faktiske utrykningstiden kan være kortere.

Tidligere punkt 4.3 er fjernet slik at overordnet hjemmevakt nå også vil ha krav på betaling for første utrykningstime som tidligere var dekket av døgnsatsene. Som følge av dette er ikke døgnsatsene endret.

Punkt 5.1 – tillegget for ledere i brann- og redningstjenesten er hevet til kr 11 000.

Med dette har vi nok engang blitt enige om en ny og forenklet avtale.