Om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter har vært gjenstand for diskusjon, både når det gjelder hvordan forskriften er å forstå, og om den er forenelig med EØS-avtalen og prinsippet om fri flyt av tjenester. 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal bidra til å forhindre «sosial dumping» ved at forskriften pålegger offentlige oppdragsgivere å sikre at ansatte hos leverandøren/underleverandøren har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til en tariffavtale.

På grunn av uklarheter i forskriftsteksten, samt at ESA har stilt spørsmål om forskriften er i samsvar med EØS-retten, har departementet endret og presisert enkelte bestemmelser i forskriften. Endringene trådte i kraft 15. november 2011.  

Notatet som kan lastes ned på lenken nedenfor gir en oversikt over forskriftens bestemmelser, kommenterer endringene som trådte i kraft fra november 2011, samt gir eksempler på kontraktsklausuler.