Sykepleiere kan arbeide på pensjonistvilkår
Sykepleiere kan arbeide på pensjonistvilkår. Fotograf: Siv Dolmen

Sykepleiere kan arbeide på pensjonistvilkår

Det er bestemt at sykepleiere som arbeider på pensjonistvilkår skal unntas fra medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere, slik at de kan unngå avkorting av pensjonsytelsen. 

Fra 1. april i år ble minstegrensen for rett til medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere endret fra 14 timer per uke, til 20 prosent av full stilling. Mange sykepleiere har tidligere benyttet muligheten til å arbeide inntil 14 timer per uke, i kombinasjon med uttak av pensjon. Skal sykepleierne unngå medlemskap i pensjonsordningen og avkortning av pensjonsytelsen, må de fra 1. april i år arbeide mindre enn 20 prosent av full stilling.

Se artikkel fra 7. januar om endrede minstegrenser for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og sykepleierordningen

Iht. Hovedtariffavtalen er det anledning til å avtale ansettelse på pensjonistvilkår. Ansettelse på pensjonistvilkår innebærer at arbeidstakeren er unntatt fra medlemskap i den ordinære pensjonsordningen, men dette unntaket gjelder ikke for medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere.

Pressemelding om Regjeringens lovforslag