Høstens vakreste eventyr?
En rekke avtaler har utløp ved utgangen av 2017. Foto: KS

Høstens vakreste eventyr?

KS er i gang med det som blir en uvanlig forhandlingsintensiv høst. Her gjennomgår vi kort hvilke avtaler som har utløp den 31.12.2017.

Hovedavtalen
Det er i Hovedavtalen vi finner bestemmelsene om avtalestruktur og forhandlingsordning i KS-området, i tillegg til at avtalen regulerer tillitsvalgtes- og arbeidsgivers rettigheter og plikter. Avtalen skal reforhandles pr. 1.1.2018 og det er avklart at forhandlingene formelt starter opp den 30. november. På vanlig måte vil det bli skrevet B-rundskriv med utfyllende kommentarer til de mest sentrale bestemmelsene i avtalen. Hovedavtalen vedtas gjennom uravstemning. 

SGS 1020 OU-midler
Særavtalen regulerer kommunesektorens OU-fond, herunder finansiering til fondet (arbeidsgiver og arbeidstakers andel), fordeling av fondsmidler til partene og hva pengene skal brukes til (tillitsvalgtopplæring og arbeidsgiveropplæring.).

SGS Avlastning og besøkshjem
Forskrift fra 1.7.2017 regulerer arbeidstid for helgeavlastning. KS og partene ser behov for å supplere lønns og arbeidsvilkår i en sentral særavtale. Forhandlinger om opprettelse av denne nye avtalen vil foregå i oktober.

SFS 2201 Barnehager, SFO, skole og familiebarnehager
Avtalen inneholder særbestemmelser for alt personale i barnehage, SFO og ikke-pedagogisk personale i skole. Kommer ikke partene til enighet, behandles tvisten i sentral nemnd.

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
Særavtalen regulerer lærernes arbeidstid, arbeidsårets lengde, undervisningsomfang i de ulike skoleslag, og en rekke andre bestemmelser om avsetning av ressurser til kontaktlærer og rådgivere, overtid, livsfasetiltak m.m. Kommer ikke partene til enighet, bringes forhandlingene inn i hovedoppgjøret 2018. 

SFS 2305 Vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen
Kommunelegeavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for fastlønte leger i hel- og deltidsstillinger for alle typer legearbeid i kommunehelsetjenesten. Arbeidstid og godtgjøring for legevaktslegene utgjør en sentral del av avtalen. Kommer ikke partene til enighet, behandles tvisten i sentral nemnd. 

ASA 4310 – Rammeavtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene
Rammeavtalen regulerer forholdet mellom den privatpraktiserende legen og kommunen. Dette er ikke en tariffavtale og må derfor vedtas i den enkelte kommune.

I år har begge legeavtalene utløp samtidig og vil reforhandles i høst.

Mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale
KS skal forhandle med Kopinor om mønsteravtale (pr. 1.1.2018) for kopiering av beskyttet, utgitt materiale til bruk i kommunal / fylkeskommunal virksomhet, inkl. undervisning. Avtalen danner grunnlag for at kommuner og fylkeskommuner har tilgang til oppdatert og hensiktsmessig læremateriell i skolen. Dersom forhandlinger om inngåelse, forlengelse eller reforhandling av avtale ikke fører til enighet, kan hver av partene kreve mekling etter åndsverkloven § 38.

Behov for sentral avtale for den kulturelle skolesekken (DKS)?
I tillegg til avtalene ovenfor, er KS i dialog med fylkeskommunene om behov for å opprette en sentral avtale for den kulturelle skolesekken. Bakgrunnen er fylkeskommunenes nye rolle som produsent for oppsetninger / produksjoner gjennom den kulturelle skolesekken og behov for en helhetlig og lik tilnærming til fastsetting av honorar og vilkår for kunstnerne som deltar i DKS.