Forbudt å kjøpe renholdstjenester fra ikke godkjente renholdvirksomheter

Forskrift om ny godkjenningsordning for renholdvirksomheter trådte i kraft 1.september 2012. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent og registrert hos Arbeidstilsynet. 

Hensikten med forskriften er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere i renholdvirksomheter. Godkjenningsordningen og kravene til innkjøpere av renholdstjenester skal bidra til å hindre useriøsitet i renholdbransjen.

Krav til virksomheter som tilbyr renholdstjenester
I forskriften forstås renholdvirksomhet som virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester.  Virksomhet som leier ut personer som utfører renholdstjenester er også omfattet. Virksomheter som har ansatte renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, trenger ikke å søke om godkjenning. Kommuner og fylkeskommuner som driver renhold i egen regi, og som ikke tilbyr tjenester utover egen kommune/fylkeskommune omfattes dermed ikke av kravene i godkjenningsordningen.

Godkjenningsordningen administreres av Arbeidstilsynet. Det er opprettet et register på Arbeidstilsynets nettsider som skal vise godkjente renholdvirksomheter. Godkjente virksomheter skal hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning. Godkjente virksomheter plikter å sørge for at alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid har et id-kort. Kravene til id-kort gjelder også for utleide fra bemanningsbyråer som utfører renholdstjenester.

Kravene til innkjøpere av renholdstjenester
Det er kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra godkjente virksomheter. Forbudet gjelder ikke private forbrukere som kjøper slike tjenester. Mens søknader om godkjenning er under behandling i Arbeidstilsynet vil virksomheten være oppført i registeret med status «under behandling».

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn etter forskriften, og kan tilbakekalle godkjenning dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt hos renholdvirksomhet det føres tilsyn med. Renholdvirksomheten vil da slettes fra registeret over godkjente virksomheter.  Brudd på forskriften kan medføre straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 19.

Kjøp av renholdstjenester (anskaffelser) – anbefaling ved kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging
KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å foreta en gjennomgang av løpende kontrakter opp mot Arbeidstilsynets register over godkjente renholdvirksomheter for å kontrollere at leverandørene er godkjente. Godkjente virksomheter plikter å sende melding den 31.januar hvert år til Arbeidstilsynet om at vilkårene for godkjenning fortsatt er oppfylt.

For å ivareta ansvaret som innkjøper er det nødvendig å foreta en slik kontraktsoppfølging årlig. Dersom en virksomhet det er inngått kontrakt med ikke godkjennes, eller Arbeidstilsynet tilbakekaller godkjenning av en virksomhet, må kommunen eller fylkeskommunen foreta nødvendige tiltak for ikke å bryte forskriftens forbud mot kjøp av tjenester fra slik virksomhet. Den bør da oppfordre leverandøren om å få en godkjennelse, eller hvis ikke dette gjøres si opp eller heve kontrakten.

Når det gjelder anskaffelser av renholdtjenester anbefaler KS at kommuner og fylkeskommuner i anbud legger inn krav om at leverandører dokumenterer at de oppfyller kravene i Forskrift om offentlig godkjenning av renholdvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Det anbefales videre at det legges inn klausuler i kontraktene om at leverandør plikter å være godkjent virksomhet. Ved anskaffelser av renholdstjenester gjelder Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, og for anskaffelser som som overstiger terskelverdien på 1, 6 millioner gjelder også Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Det understrekes at kravene i disse tre nevnte forskriftene også gjelder for anskaffelse fra bemanningsbyråer om utleie av personer som utfører renholdstjenester – dersom kontrakten overstiger 1,6 millioner. Ved anskaffelser fra bemanningsforetak gjelder i tillegg Forskrift om bemanningsforetak, og fra 1. januar 2013 vil slike virksomheter også være forpliktet til å følge opp likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a og b.