Aldersgrenser for stillinger knyttet til 110-sentraler

Det er viktig at man benytter korrekte aldersgrenser, spesielt med tanke på pensjon. Feil bruk kan få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Ansatte på alarmsentralene 110 rekrutteres gjerne fra stillinger knyttet til brann- og redningsetatene. I stillinger som brannkonstabler, brannformenn, brannmestre, underbrannmestre, brannsjefer, overbrannsjefer med eller uten utrykningsplikt har man bygget opp en kompetanse som er hensiktsmessig i stillinger på alarmsentralene 110. I stillingene knyttet til brann- og redningsetatene vil dette personellet ha særaldersgrense på 60 eller 65 år. Spørsmålet som da oppstår er om det på alarmsentralen kan tilsettes i stillingskoder som har særaldersgrense.

Alle stillinger knyttet til brann- og redningstjenesten som har særaldersgrenser er begrunnet i aldersgrenseloven § 2 bokstav b dvs. at «tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier”. Ansatte i stillinger som har særaldersgrense med denne begrunnelse har rett til å beholde sin aldersgrense i et år ved overgang til stilling med høyere aldersgrense. Dette følger av HTA § 6-1 tredje avsnitt. Hvis eksempelvis en brannkonstabel går over til en stilling på 110-sentralen og den ikke har særaldersgrenser vil det være den vanlige aldersgrensen på 70 år som gjelder for vedkommende etter ett år i stillingen.

Begrunnelsen for en særaldersgrense er hensynet til stillingen og innholdet i denne og er ingen opparbeidet personlig rettighet.

Dersom en stilling knyttet til alarmsentralen 110 skal ha særaldersgrense må dette begrunnes i at stillingens funksjon tilsier innplassering i en stillingskode/rapporteringsbenevnelse som har særaldersgrense. Det er tariffstridig og dermed ugyldig å anvende stillingskode/rapporteringsbenevnelse med særaldersgrense for stillinger hvor funksjonen i stillingen ikke tilsier dette.

Den siste oversikten over stillinger med særaldersgrenser, som for øvrig er omforent partene imellom, er i B-rundskriv nr. 10/2005.

KS kan ikke se at noen av de stillinger som der er opplistet passer for de funksjoner som ligger i stillinger knyttet til alarmsentralene 110. De stillingskoder som kunne være aktuelle er knyttet til brann- og redningstjenesten og det å delta operativt i denne type arbeid. Den funksjonen som ligger i stillinger knyttet til alarmsentalen 110 er så avvikende fra disse stillingene at vi vanskelig kan se at en av disse kan brukes.

Hvis derimot stilling på alarmsentral 110 kombineres med stilling/funksjon knyttet til operativ brann- og redningstjeneste eksempelvis overbrannmester med utrykningsplikt og denne funksjonen kan sies å være vedkommendes hovedfunksjon vil situasjonen være en annen.