Ikke enighet mellom KS og Legeforeningen
- Vi har strukket oss langt i å finne en helhetlig løsning for å legge til rette for å rekruttere og beholde leger. Dessverre var ikke dette nok for at Legeforeningen kunne komme til enighet med KS, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø. Foto: KS

Ikke enighet mellom KS og Legeforeningen

KS og Legeforeningen har ikke kommet i mål med forhandlingene av tariffavtalen som regulerer legevakt og turnuslegers arbeidsforhold. Rammeavtalen, som regulerer forholdet mellom fastlegene og kommunene, forlenges uendret ett år.

- Vi har strukket oss langt i å finne en helhetlig løsning for å legge til rette for å rekruttere og beholde leger. Dessverre var ikke dette nok for at Legeforeningen kunne komme til enighet med KS, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

KS er opptatt av å bidra til en fastlegeordning og legevakter som ivaretar god kvalitet og forsvarlig arbeidsbelastning. Dette er særlig krevende i distriktskommuner. Allerede da fastlegeordningen ble evaluert i 2005 ble det påpekt at legevaktordningen i mange små kommuner kan bryte sammen på grunn av for stor belastning. Hovedutfordringen er å få på plass bærekraftige legevaktordninger i utkantstrøk.

- Når Legeforeningen ønsket å løse disse utfordringene gjennom tariffavtalen, banker de etter vår mening på feil dør. Systemsvakhetene i fastlegeordningen kan ikke løses gjennom disse forhandlingene, her må også staten inn. KS har derfor bidratt til at det sentrale trepartssamarbeidet mellom staten, Legeforeningen og KS nå er reetablert. Stortinget har nylig vedtatt at fastlegeordningen skal evalueres. KS mener de beste løsningene må finnes i lys av denne evalueringen, og mellom alle partene i trepartssamarbeidet, sier Gangsø.

KS har over lang tid uttrykt bekymring for at legevakt i distriktene er utfordrende å organisere på en forsvarlig måte. KS har blant annet forsøkt å få på plass en mulighet for fastlønn på legevakt.

- Dette ville gitt bedre mulighet til å ha flere leger på vakt. KS kunne ikke gå med på Legeforeningens krav, som kunne ha ført til enda større problemer med å bemanne legevakter i distriktskommunene, uten at legevakttilbudet til innbyggerne etter vår mening ville blitt noe bedre, sier Gangsø.

- KS mener det er synd at vi ikke kom til enighet. Dette gjør det vanskeligere å jobbe sammen for å bedre rammebetingelsene for fastlegeordningen og legevakt, sier Gangsø.

Rammeavtalen forlenges
Rammeavtalen, som alle kommunene følger, forlenges etter forhandlingene uendret.

- KS framhevet betydningen av veiledning, og la inn tilbud mer fritid for eldre fastleger, og økt avtalefestet medvirkning for fastlegene ved utvikling og planlegging av de kommunale tjenestene. Dette ble ikke mulig å få til uten en helhetlig løsning med Legeforeningen, sier Gangsø.

Uenigheten om tariffavtalen som regulerer legevakt og turnuslegenes arbeidsforhold vil avgjøres av en sentral nemnd. De økonomiske satsene i tariffavtalen blir uendret frem til nemdsbehandling er gjennomført.