Hovedavtalen
- Avtalen har en form som gir de lokale parter stor grad av frihet til selv å finne hensiktsmessige og rasjonelle måter å samarbeide på, sier arbeidslivs­direktør i KS, Tor Arne Gangsø.

Hovedavtalen

Partene er enige om å forlenge Hovedavtalen med to år, fram til 31. desember 2019.

- For at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere så gode velferdstjenester som mulig, er det avgjørende at tillitsvalgte involveres tidlig og sikres reell medvirkning. Jeg er derfor glad for at vi er blitt enige om å forlenge hovedavtalen. Avtalen har en form som gir de lokale parter stor grad av frihet til selv å finne hensiktsmessige og rasjonelle måter å samarbeide på, sier arbeidslivs­direktør i KS, Tor Arne Gangsø.

Last ned Hovedavtalen her

Han viser til at både endrede krav til tjenestene, økt grad av digitalisering og stramme økonomiske rammevilkår forutsetter at kommune­sektoren er i kontinuerlig omstilling.  

- Mange kommuner og fylkeskommuner skal den nærmeste tiden gjennom store omstillinger i forbindelse med endret kommunestruktur og regionreform. For at disse skal lykkes, er partene enig om at kommunene og regionene som er under etablering trenger forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid, sier Gangsø.

Partene har frist til fredag 26. januar med å godkjenne avtalen. KS´ hovedstyre behandler avtalen i sitt møte 25. januar.  

Nytt B-rundskriv om Hovedavtalen forventes å være klart innen mars 2018.

Til videre lesning:
Forhandlingsprotokoll (likelydende inngått med alle forhandlingssammenslutningene)

Etter plenumsmøte, partsarbeid i arbeidsgrupper og kontakt mellom partene er det enighet om følgende:

Partene er enige om å prolongere Hovedavtalen for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

1. Arbeidskamp og pensjonsrettigheter m.m.
Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak har for rettigheter til AFP, pensjon og tariffavtalte forsikrings­ordninger. Uavhengig av dette, er partene fortsatt gjensidig opptatt av å begrense disse konse­kvenser av streik for den enkelte, og vil videreføre den gode dialogen. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen 1. april 2018.

2. Kommunestruktur og regionreform
Mange kommuner og fylkeskommuner gjennomgår store omstillinger som følge av endret kommune­struktur og regionreformen. I slike omstillingsprosesser er det viktig at det etableres forutsigbare og kjente rammer for et representativt partssamarbeid i kommunen/regionen som er under etablering.

Partene viser til Hovedavtalen Del B § 4 og understreker betydningen av godt fungerende parts­sammen­satte utvalg, jf. inndelingsloven § 26, jf. kommuneloven § 25. Sett i lys av dette, anbefaler partene at behovet for formell deltakelse (møte-, tale- og forslagsrett) i utvalget vurderes for alle sammenslutningene i omstillingsperioden.

Partene er enige om at organisasjoner fra alle forhandlingssammenslutningene som er berørt, som hovedregel skal være representert i administrative partssammensatte arbeidsgrupper/ad hoc grupper, jf. HA del B § 1-3. Disse representantene har ansvar for å informere og koordinere eventuelle innspill fra andre organisasjoner innen samme forhandlings­­sammenslutning.

3. Tillitsvalgtordningen
Tillitsvalgtordningen, herunder struktur og frikjøp utformes etter drøftinger med de tillitsvalgte, jf. HA del B, § 3-3 a og b). Drøftingene baseres blant annet på en oversikt over antall yrkesaktive medlemmer, sammensetning av medlemsmassen (kompleksitet, antall yrkes­grupper, arbeidstids­ordninger m.v), tariffavtalenes omfang, geografisk spredning, lokal styrings- og organisasjons­struktur, og andre lokale forhold som kommunesammenslåinger og inter­kommunalt samarbeid. På denne bakgrunn skal det tilstrebes enighet om behovet for antall tillitsvalgte og frikjøpsressurser. Partene gjør oppmerksom på at behovet for ytterligere frikjøp, jf. HA del B § 3-3 j) bør vurderes i forbindelse med større omstillinger som kommune- og regionreformen. Bestemmelsene i § 3-3 c) 1, 2 og 3 benyttes ved lokal uenighet, og anses som tvisteløsning.

4. Permisjonsbestemmelser, jf. HA del B, § 3-6
Partene er enige om at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæring i hovedavtale, hovedtariffavtale og tilknyttede særavtaler.

5. Oppfølgingen av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget
Partene er enige om i fellesskap å vurdere hvordan de enkelte rapportene fra Kompetanse­behovs­utvalget skal følges opp, med et særlig blikk på konsekvensene for KS-området. På sikt kan det også være aktuelt med en felles FoU knyttet til denne tematikken.

6. Felles forståelse og praktisering av Hovedavtalen
Partene erfarer at det fortsatt er behov for tiltak som kan bidra til en best mulig avtaleforståelse og praktisering av Hovedavtalen lokalt.

Fellesopplæringen høsten 2016, tilgjengelige notatsider fra denne opplæringen og B-rundskriv om Hovedavtalen er et godt utgangspunkt for forståelsen og praktiseringen av hovedavtalen. Det ned­settes en felles arbeidsgruppe som gis i oppdrag å lage en veileder om forståelsen av hoved­avtalens mest sentrale bestemmelser og hvordan avtalen kan praktiseres på en hensiktsmessig måte. I dette ligger også anvendelsen av bestemmelsene om drøfting og involvering av tillitsvalgte ved omstillinger på grunn av digitalisering.

Arbeidsgruppens arbeid skal bl.a. bygge videre på det materialet som er utviklet i forbindelse med fellesopplæringene i HA og B-rundskriv. Veilederen ferdigstilles innen 1.12.2018.

7. Undervisningspersonalet
De sentrale parter er enige om at undervisningspersonalet har rett til å velge tillitsvalgt på arbeids­plassen etter drøftingsgrunnlaget i HA del B § 3-3a) og b) når en arbeidstakerorganisasjon har flere enn ett medlem på arbeidsplassen, jf. HA del B § 2-2.

8. Annet
Det nedsettes et redaksjonsutvalg for gjennomgang av hovedavtalen før trykking, herunder:

-        ajourhold av hovedavtalens henvisninger til lov- og avtaleverk

-        ajourhold av arbeidstakerorganisasjoner med partsforhold

 Utvalget gir innspill til oppdatert B-rundskriv om hovedavtalen før utsendelse.

Frist for vedtakelse settes til fredag 26. januar 2018 kl. 1200.

Her kan du laste ned presentasjonen fra fellesskoleringen i september 2016