Høring om avlasterdommen
KS oppfordrer medlemmene til å komme med innspill om utfordringer knyttet til avlasterbehov. Foto: Siv Dolmen

Høring om avlasterdommen

Dommen tilsier at tidligere avlasterordninger ikke kan videreføres. - Vår viktigste jobb er å finne en løsning som sikrer at de som trenger hjelp og avlastning fortsatt skal få det på en god måte, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

KS har vurdert forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet om en ny forskrift for å løse de juridiske flokene etter den såkalte "Avlaster II-dommen". KS´ faglige vurdering av forslaget sendes nå til medlemmene. Høringsfristen er 9. juni og KS oppfordrer kommunene til å sende inn høringssvar. 

- Det er veldig bra at departementet jobber for å finne de nødvendige juridiske løsningene. Hovedutfordringen med forskriften at det fortsatt vil være slik at de som fra før arbeider i en annen stilling i kommunen, ikke kan være avlastere uten å komme i konflikt med lov og forskrift. Dermed er det mange som likevel vil miste et tilbud om avlastning som de har stort behov for, sier Gangsø.

Forskriftsforslaget er utarbeidet for å løse konsekvensene av den såkalte "Avlaster II-dommen" fra juni 2016. I dommen slo Høyesterett fast at avlastere normalt er å regne som arbeidstakere, og ikke oppdragstakere, slik praksis har vært.

Etter Avlaster II-dommen har KS jobbet for å finne løsninger som gjør at kommunene kan opprettholde godt etablerte ordninger for avlastningsoppdrag og besøkshjem.

Krever en arbeidsfri periode
Departementet foreslår at forskriften skal gjelde for avlastning i brukers hjem og i avlasters hjem, samt besøkshjem. Forslaget åpner opp for å videreføre avlastning i sammenhengende 48 timer over en helg dersom avlaster ikke allerede har en stilling i kommunen fra før. Dette vil, etter KS´ oppfatning, kunne løse utfordringen for de avlasterne som ikke har annet arbeidsforhold i samme kommune. Forslaget begrenser imidlertid mulighetene for avlastere som også har et «ordinært» arbeidsforhold i kommunen. Når arbeidstaker skal være avlaster i mer enn ett døgn kreves det at arbeidstaker må ha 16 timer arbeidsfri periode både før og etter avlastningen.

Kan ikke jobbe heltid
Som eksempel nevner KS i sin vurdering at dersom arbeidsperioden er på mer enn 24 timer, må arbeidstaker i tillegg til 16 timer arbeidsfri etter avlastningen også ha 16 timer arbeidsfri før avlastningen.  Det innebærer for eksempel at en assistent i barnehage som jobber mandag til fredag ikke kan jobbe i barnehagen på fredagen dersom avlastningen skal starte denne ettermiddagen og vare i 48 timer. Det betyr at en arbeidstaker i 100 prosent stilling ikke kan utføre helgeavlastning i 48 timer.

- Vi oppfordrer kommunene til å synliggjøre hvilke situasjoner som er utfordrende, og om utfordringene for eksempler kan løses ved at det ikke kreves 16 timers arbeidsfri periode både før og etter avlastning som overstiger 24 timer, sier Gangsø.

Flere begrensninger i forslaget
Departementet har så langt ikke funnet en løsning for ferieavlastning. Det innebærer at en avlaster eller et besøkshjem ikke kan utføre sammenhengende ferieavlastning i mer enn 48 timer.

Det foreslås at den ukentlige arbeidstiden i gjennomsnitt ikke kan overstige 60 timer, og at den i enkeltuker ikke kan overstige 88 timer. Grensen vil kunne sette begrensninger for avlastere som i sin «ordinære» stilling jobber i turnus med en gjennomsnittsberegnet arbeidstid. 

Tor Allstrin

Tor Allstrin

Områdedirektør Advokatene