Avlasteravtale i havn
Det er første gang det er inngått en særavtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om avlastere. Foto: Scanstock

Avlasteravtale i havn

Partene i kommunal sektor har opprettet en ny sentral generell særavtale som utfyller forskrift om arbeidstid for avlastere. Avtalen gis tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2017. Hovedstyret i KS skal behandle særavtalen 1. november 2017.

- Jeg er glad for at vi med denne avtalen har sikret at brukerne fortsatt får helgeavlastning som før. Partene har nå gjort sitt for å sikre tjenesten. KS forventer derfor at staten nå sørger for at feriespørsmålet for avlasterne blir løst, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Hovedlinjene i avtalen
Arbeidet som avlaster skiller seg vesentlig fra annet arbeid som faller inn under Hovedtariffavtalens bestemmelser. Det er derfor avtalt at Hovedtariffavtalens bestemmelser ikke gjelder, med mindre annet er særskilt regulert i særavtalen.

Særavtalen åpner for at forskriften om arbeidstid for avlastere kan anvendes fullt ut.

Det er avtalt én fast timelønn som gjelder for alle avlastere etter helse- og omsorgstjenesteloven, og én timelønn for avlastere etter barnevernloven. Timelønnssatsen gjenspeiler lønn for både aktiv og passiv tid i løpet av et døgn, samt godtgjøring for særskilt arbeidstid. Dette innebærer at alle timene i døgnet betales med samme timelønn. Begge timesatsene er minstesatser. Videre er det avtalt ulike satser for utgiftsdekning.

Avlastere som følger særavtalen er omfattet av ordinær tjenestepensjonsordning, og Hovedtariffavtalens bestemmelser om forsikring og ferie gjelder.

Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale
Etter en dom i Høyesterett i 2016 vil avlastere normalt anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dommen gjorde det problematisk å fortsette avlasterordningene som før, hvilket kunne få uheldige konsekvenser for brukerne av tjenestene. På bakgrunn av dette fastsatte departementet forskrift om arbeidstid for avlastere som åpner for unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Partene er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes.

Et B-rundskriv, der særavtalen og forskriften vil omtales nærmere, er under utarbeidelse. 

Det vil bli arrangert Sentralt avtalekurs 23.-24. januar. Avlasteravtalen vil være et tema man kan velge den 24. januar. Mer informasjon om kurset kommer i løpet av kort tid.