Barnehageavtalen: Nemnd i gang 9. mars
9. mars starter nemndbehandlingen av særavtalen SFS 2201, den såkalte barnehageavtalen. Foto: Scanstock

Barnehageavtalen: Nemnd i gang 9. mars

Uenigheten mellom KS og Utdanningsforbundet om SFS 2201 – barnehager, skolefritidsordninger, skoler og familiebarnehager, skal neste uke behandles i en sentral nemnd.  

Forhandlingene om avtalen for ansatte i barnehager, skolefritidsordninger, skoler og familiebarnehager, særavtalen SFS 2201, ble avsluttet før jul. Utdanningsforbundet aksepterte ikke tilbudet om å videreføre avtalen i ett år og brøt forhandlingene.

Ei nemnd med representanter fra både Utdanningsforbundet og KS er nå klar, og Reidun Wallevik er oppnevnt av Riksmekleren for å lede nemnda.

I dagens avtale er det satt av minimum fire timer i gjennomsnitt per uke for barnehagelærerne til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging og liknende. Bruken av denne tiden skal drøftes med de ansatte, men styrer har et overordnet ansvar for å legge til rette for dette arbeidet. KS ønsker en videreføring av dagens avtale.

Utdanningsforbundet har krevd at minst fire timer i gjennomsnitt per uke skal disponeres av den enkelte barnehagelærer til for- og etterarbeid, og i tillegg skal det avsettes minst to timer per uke til faglig samarbeid kun mellom barnehagelærerne.

Nemnda starter arbeidet onsdag 9. mars 2016.

Fakta: 

  • SFS 2201 har bestemmelser som omfatter barnehagelærere og annet personale i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og familiebarnehager.
  • KS forhandler på vegne av alle kommunene med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.
  • Fagforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund, FO, MFO og Skolelederforbundet var enig i at gjeldende avtale ble videreført. Utdanningsforbundet aksepterte ikke tilbudet om videreføring for ett år, men avtalen gjelder uendret på ettervirkning inntil det foreligger en kjennelse fra nemnda,
  • Utdanningsforbundets krav gjaldt barnehagelærerne og kravet var en sikring av minst fire timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte barnehagelærer, og minst to timer til felles faglig planlegging.
  • De to siste rundene med forhandlinger har endt i nemnd. Dagens avtale er et resultat av en nemndskjennelser i 2011 og 2014.