Forhandlinger om SFS 2201 – Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

For KS og kommunene er det avgjørende at en avtale ivaretar mulighetene for samarbeid om planlegging og faglig utvikling i barnehagen. 

Et godt barnehagetilbud har en positiv og langvarig innflytelse på det enkelte barns trivsel, utvikling og læring.Å satse på barnehager er en god investering både for barnet og for samfunnet. Det er kommunens ansvar å tilby, ivareta og utvikle et likeverdig og godt tilbud til alle barn i kommunen.

Forhandlingene om særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) startet 11. desember. KS forhandler blant annet med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet m.fl.  

Avtalen regulerer blant annet ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning (SFO), arbeidstid for pedagogisk personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole.

Særavtalen har vært behandlet i nemnd en rekke ganger, sist i 2013.

I 2011 ble avtalen endret slik at den tidligere «ubundne tiden» på fire timer pr uke for pedagogisk personale ble lagt helt eller delvis til arbeidsplassen, og det ble angitt hva tiden skulle brukes til. KS og kommunene mener det var et skritt i riktig retning, fordi det gir styrer mulighet til å fordele tid til faglig samarbeid, planlegging, forberedelse og tilrettelegging av aktiviteter m.m. på en hensiktsmessig måte, ut fra barnas behov. Endringen gir pedagogene større mulighet til samarbeid og samhandling. Avtalen fra 2011 ble i 2013 videreført for to nye år.

Det er viktig at styrer gis mulighet til å se helhet og sammenheng i barnehagen slik at ressurser og kompetanse blir benyttet på en god måte. Styrer legger til rette for læring og utvikling gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeiderne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Forskning viser at en god barnehage har positiv og langsiktig virkning for barns læring og utvikling. De tre viktigste faktorene er gode relasjoner mellom barn og ansatte, gode relasjoner mellom barna og en bevisst og målrettet pedagogikk som gir plass til det enkelte barns initiativ og engasjement. Det er barnehagelærernes rolle å lede dette arbeidet. Et godt barnehagetilbud er avhengig av et stabilt personale med god og relevant kompetanse. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna. 

I gode barnehager samarbeider de ansatte om å utvikle barnehagen. De ansatte reflekterer sammen for å videreutvikle praksis, felles holdninger og god kultur. Gode barnehager utvikles når de ansatte utgjør et læringsfelleskap, hvor kunnskap og erfaringer deles og tas i bruk. KS har tillit til at den enkelte styrer bruker handlingsrommet i særavtalen for å få best mulig kvalitet i barnehagen.

KS foreslår å videreføre avtalen for ett år.