Forhandlinger om SFS 2201 er avsluttet

Forhandlinger om SFS 2201 er avsluttet

KS har avsluttet forhandlingene om SFS 2201 - avtalen for ansatte i barnehager, skolefritidsordninger, skoler og familiebarnehager.

For Fagforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund, FO, MFO og Skolelederforbundet videreføres dagens avtale. Utdanningsforbundet aksepterte ikke tilbudet om videreføring for ett år.

Den aktuelle særavtalen gjelder for barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere i barnehager og assistenter, fagarbeidere m.fl. i skoler og skolefritidsordninger.

Uenigheten med Utdanningsforbundet vil bli behandlet i sentral nemnd. Utdanningsforbundet har krevd at minst fire timer i gjennomsnitt pr. uke skal disponeres av den enkelte barnehagelærer til for- og etterarbeid, og i tillegg skal det avsettes minst to timer pr. uke til faglig samarbeid kun mellom barnehagelærerne.

KS og kommunene er opptatt av kvalitet i barnehagen og et godt barnehagetilbud til alle barn. En god barnehage innebærer både et godt pedagogisk tilbud til barna, trygghet for foreldrene og en god og utviklende arbeidsplass for de ansatte. I gode barnehager samarbeider de ansatte om å utvikle barnehagen. De ansatte reflekterer sammen for å videreutvikle praksis, felles holdninger og god kultur. Gode barnehager utvikles når de ansatte utgjør et læringsfellesskap, hvor kunnskap og erfaringer deles og tas i bruk.

KS mener det er viktig at styrer gis mulighet til å se helhet og sammenheng i barnehagen slik at ressurser og kompetanse blir benyttet på en god måte. Styrer legger til rette for læring og utvikling gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeiderne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. En god barnehage har positiv og langsiktig virkning for barns læring og utvikling. De tre viktigste faktorene er gode relasjoner mellom barn og ansatte, gode relasjoner mellom barna og en bevisst og målrettet pedagogikk som gir plass til det enkelte barns initiativ og engasjement. Det er barnehagelærernes rolle å lede dette arbeidet. Derfor trenger barnehagelærerne tid til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging og liknende. Dette mener vi nåværende avtale gir rom for.

I dagens avtale er det satt av minimum fire timer i gjennomsnitt per uke for barnehagelærerne til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging og liknende. Bruken av denne tiden skal drøftes med de ansatte, men styrer har et overordnet ansvar for å legge til rette for dette arbeidet.

Barnehagelærerne er både en ressurs for barna, og for de andre ansatte i barnehagen. En fleksibel bruk av tiden gir et større rom for samarbeid og kollektive prosesser i den enkelte barnehage.

En sentralt avtalt økning i avsetningen av tid til planlegging med mer som skal gjelde alle barnehager, uavhengig av lokale behov, er lite hensiktsmessig bruk av ressurser. KS understreker at det i avtalen står minst fire timer, og KS har tillit til at den enkelte styrer – sammen med barnehagelærerne – bruker handlingsrommet i særavtalen for å få best mulig kvalitet i barnehagen.