Samarbeid i sør – fra deltidskultur til heltidskultur
Arendals ordfører Robert Cornels Nordli, er overbevist om at engasjement og uttalt forventning fra politikernes side er nødvendig for å lykkes med å øke andelen heltidsansatte betydelig. Foto: KS

Samarbeid i sør – fra deltidskultur til heltidskultur

Tydelig politisk forankring, uttalte forventninger til administrasjonen og sterk vilje hos ledelse og ansatte til å sørge for best mulig tjenester til innbyggerne. Der er suksesskriteriene for å lykkes i å endre deltidskultur til heltidskultur.

Handlingsprogrammet for Arendal kommune for 2017 – 2020 inneholder et tydelig pålegg fra bystyret til rådmannen om å legge til rette for heltidskultur i kommunen. «Ulike turnusordninger bør prøves ut. En heltidskultur medfører at brukerne får færre tjenesteytere å forholde seg til», heter det blant annet.

Ordfører Robert Cornels Nordli er overbevist om at engasjement og uttalt forventning fra politikernes side er nødvendig for å lykkes med å øke andelen heltidsansatte betydelig. Og det plikter man faktisk å gjøre, slår han fast:
- I diskusjonen om heltid og deltid blir det altfor lett glemt hva som er hele poenget, nemlig hensynet til innbyggerne. Det er for å kunne gi innbyggerne gode velferdstjenester i dag og i enda større grad i årene som kommer, at det er tvingende nødvendig å komme bort fra en situasjon der deltid er normalen, og over til en heltidskultur, sier Nordli.

Til strategikonferansen til KS Agder i Arendal fortalte ordføreren i vertskommunen at de hadde hatt flere tilfeller der mottakere av hjemmehjelp hadde hatt besøk av mer enn 50 ulike personer fra kommunen.

Nordli viser til at i tillegg til at innbyggere som mottar pleie- og omsorgstjenester vil kunne slippe å forholde seg til et uoversiktlig antall mennesker, er en kulturendring også nødvendig for at unge mennesker skal ønske å jobbe i en sektor som har behov for betydelig rekruttering i årene fremover.
- Å endre en kultur tar tid, men det er ingen unnskyldning for å vente med å begynne, sier Nordli.

Kommunalsjef for Helse og levekår, Karl Mork, er like tydelig på at politisk forankring er en forutsetning for å lykkes i arbeidet.

Handlingsprogrammet inneholder et tydelig mål: Minst halvparten av de ansatte – både i kommunen totalt og i samtlige enheter – skal være i heltidsstillinger innen 2021. Når vi vet at det finnes store enheter med en heltidsandel på langt under 20 i dag, må det kalles en ambisiøs målsetting.
- Det skal vi klare, og vi er godt i gang, sier Mork. 

Det målrettede arbeidet i Arendal har også gjort inntrykk hos naboen i sør. Ifølge HR-sjef i Grimstad, Liv Ingjerd Byrkjeland. Kommunen har søkt og fått prosjektmidler fra Fylkesmannen, og de skal nå i gang med samme opplegg som Arendal.

Gjennom lokale avtaler med fagforeningene har kommunene fått til ordninger der ansatte som jobber flere helger blir kompensert.

Byrkjeland og Mork er enige om dette: Det er og blir helgene som er nøkkelen til å øke heltidsandelen. Skal man lykkes i å skape en heltidskultur, må man lykkes i å få til levelige ordninger med de ansattes organisasjoner.

Kommunalsjef i Arendal, Karl Mork og HR-sjef i Grimstad, Liv-Ingjerd Byrkjeland. Foto: KS