Midlertidige ansettelser i kommunesektoren
En ny rapport viser blant annet i hvilken grad kommunesektoren benytter seg av midlertidige ansettelser. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Midlertidige ansettelser i kommunesektoren

En fersk rapport viser at nesten ingen kommuner har benyttet seg av den nye regelen.- KS ønsker at faste stillinger og heltid skal være hovedregelen i kommunal sektor, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

De siste årene har Stortinget vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som har hatt konsekvenser for kommunenes ansettelsespolitikkArbeidsgiverne har fått mer fleksibilitet gjennom innføring av en generell adgang til midlertidig tilsetting. Deltidsansatte har på sin side fått flere rettigheter knyttet til større stillinger og faste ansettelser.

Medarbeiderbestemmelsen skiller seg ut
Fafo har på oppdrag fra KS undersøkt hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har med endringene og hvordan disse påvirker rekrutteringsstrategiene i kommunesektoren. Resultatene er sammenfattet i rapporten "Bare plunder og heft - om midlertidige ansettelser og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor", og viser blant annet følgende:

  • Kommunene er opptatt av faste ansettelser med rett kompetanse, og at dette skal være det bærende prinsippet i deres rekrutteringspolitikk
  • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelser brukes i svært liten grad i kommunal sektor. Dette skyldes politiske og administrative beslutninger om at det ikke er ønskelig, eller nødvendig, å ansette personer på denne bestemmelsen.
  • Den viktigste forklaringen på at hjemmelen ikke er tatt i bruk, er at midlertidige behov dekkes på andre måter, gjennom vikariater og prosjektstillinger.
  • Videre vises til at de kompliserte karantenebestemmelsene som er knyttet til midlertidighet i inntil ett år som en årsak til at adgangen i liten grad blir brukt. 
  • Merarbeidsbestemmelsen skiller seg ut som den bestemmelsen som er mest utfordrende for kommunene. Merarbeidsbestemmelsen innebærer at den ansatte har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid de siste 12 mnd. Arbeidet må ha vært av en viss jevnlighet. Vurderingen av jevnlighetskravet er uklart for kommunene.
  • En vesentlig utfordring med merarbeidsbestemmelsen er at mange som har rett til økt stilling etter denne, ikke har den kompetansen og kvalifikasjonene som kommunen primært ser etter. Kommunene får dermed inn personer som de ikke ville ansatt om de hadde utlyst stillingen.

Kvalitet på tjeneste og kompetanse viktigst
- KS ønsker som kommunene at faste stillinger og heltid skal være hovedregelen i kommunal sektor, og at ansatte skal få høyere stillingsandeler. Hensynet til kvalitet på tjenestene og kompetanse må være det viktigste prinsippet for ansettelser i kommunal sektor, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Andelen midlertidige ansettelser i kommunal sektor var i underkant av tolv prosent i 2016. Det er særlig innen undervisning og helse- og sosialtjenester vi finner størst andel midlertidige ansettelser. Årsakene er høyt sykefravær, uttak av permisjoner, problemer med å rekruttere nødvendig kompetanse og å få turnuser til å gå opp.

Mesteparten av kommunenes samlede midlertidige ansettelser er vikariater. Korte midlertidige behov dekkes til en viss grad også av fast ansatte arbeidstakere, og da særlig arbeidstakere i deltidsstillinger. Enkelte kommuner jobber med varige alternativer til løst definerte tilkallingsavtaler, for eksempel gjennom vikarpooler og ressursbanker.