Søk på Helseledelse
Mestringsorientert ledelse. Foto: Pia Olsen

Søk på Helseledelse

Helseledelse – en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten. Utdanningen er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Utdanningen har fokus på ledelse, endring og innovasjon og passer for enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren.

KS har deltatt i planlegging og gjennomføring av den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten. Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå. Søknadsfristen for denne utdanningen i Oslo er 17. april og 17. mai 2017 i Nord-Norge. Det er BI som har ansvaret for gjennomføringen av utdanningen.  

Kommunale ledere som har deltatt er svært fornøyde Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk

Dette viser også tilbakemeldingene fra Rambøll, som har evaluert utdanningen.

Studentene vurderer læringsutbytte som svært godt og sier at utdanningen møter i veldig stor grad forventningene de har. De to første kullenefikk sitt vitnemål i oktober 2016, og tre nye kull er i gang.

Deltakerne kommer fra hele landet og representerer ulike yrker, inkludert tannhelsetjenesten.

Helse- og omsorgssektoren står overfor betydelige endringer med krav om innovasjon, effektivisering og brukerinnflytelse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for nyskaping og utvikling. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Utdanningen er en gylden mulighet til å videreutvikle din lederkompetanse sammen med kolleger fra hele landet. Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk

Målgruppen for utdanningen er enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren, inkludert tannhelsetjenesten.

Ledergrupper i regioner og kommuner vil ha stort utbytte av å delta sammen. Utdanningen har også som mål å nå profesjoner på tvers for å oppnå læring, kommunikasjon og tverrfaglighet gjennom studiet.

Helselederutdanningen tilbys i Oslo (to klasser) og Nord-Norge (en klasse). I Nord-Norge fordeles samlingene mellom Lakselv og Tromsø. 

Oppstart i Oslo: 4. september og 11. september 2017. I Lakselv/Tromsø: 18. september.

Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. Det er mulig å søke fylkesmannen om midler fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd til dekking av utgifter. Det er også mulig å søke om reisetilskudd fra KS.

KS har et veldig godt samarbeid med Helsedirektoratet og følger utdanningen tett.

Utdanningen går over ett år - seks samlinger a´ 3-4 dager. Tema for samlingene er:

Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner

Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten

Ledelse av innovasjon og endring

Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse

Ledelse og økonomi: Styring i offentlig forvaltning

Jus, internkontroll og etikk

 Du kan lese mer om utdanningen og søke via linken:

KS.no

https://bi.no/helsemaster