KS ønsker endringer om arbeidstid
Foto: Gerardo Poblete

KS ønsker endringer om arbeidstid

Arbeidstidsorganisering er en viktig del av løsningen for å møte arbeidskraftbehovet framover og for å nå målet om flere heltidsansatte i kommunesektoren. 

Mange kommuner finner fram til arbeidstidsordninger som både bruker, arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyd med. Samtidig opplever mange arbeidsgivere utfordringer knyttet til arbeidstidsbestemmelsene, og de største utfordringene med dagens arbeidstidsbestemmelser er relatert til turnusordninger innenfor pleie- og omsorg, hvor det er behov for folk på jobb hele døgnet, hele uka og hele året. Vanskelighetene er først og fremst knyttet til ordinær turnus, men også til alternative arbeidstidsordninger.

Innenfor pleie- og omsorgssektoren praktiseres gjennomgående turnusordninger som krever avtaler med de tillitsvalgte. Dette er uproblematisk der arbeidsgiver og tillitsvalgte har et velfungerende samarbeid, men medlemmer erfarer imidlertid også at turnusen kan bli en forhandlingssak.  

KS ønsker derfor endring i arbeidsmiljøloven som innebærer at arbeidsgiver kan fastsette ordinære turnusordninger etter drøftinger med tillitsvalgte. KS understreker betydningen av gode lokale prosesser, hvor intensjonen i partssamarbeidet er et viktig grunnlag for dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentantene.

Når det gjelder alternative arbeidstidsordninger, mener KS virkeområdet for medleverforskriften bør utvides til å omfatte flere brukere med tilsvarende behov for kontinuitet, for eksempel psykisk utviklingshemmede og demente. KS ønsker i utgangspunktet å åpne for at lokale tillitsvalgte bør få fullmakter til å inngå avtaler etter aml. § 10-12 (4). Noen av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har utarbeidet en sjekkliste for lokale parter med formål om å få en mer enhetlig praksis når det gjelder avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. KS vil vurdere hvordan denne sjekklisten viser seg å fungere i praksis, før eventuelle endringer i arbeidsmiljøloven foreslås.

I rammen nedenfor finner du hovedstyrets saksframlegg og vedtak.

Verktøy og eksempler