Kompetansebehov blant ledere i helse- og omsorgssektoren
Foto: NTB Scanpix

Kompetansebehov blant ledere i helse- og omsorgssektoren

Det er et stort behov for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunal sektor. Det samme gjelder for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 

Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere har Arbeidsforskningsinstituttet kartlagt det eksisterende utdanningstilbudet og behovet for lederutdanning med vekt på innhold og organisering.

Den kommunale helse- og omsorgssektoren er beskrevet som store og komplekse organisasjoner som stiller høye krav til lederskap, tverrfaglig samarbeid og samspill med andre aktører. Sammenlignet med andre virksomheter har helse og omsorgsektoren få ledere per ansatt blant annet på grunn av en stor andel deltidsansatte. Samtidig blir ledere i omsorgsektoren ofte rekruttert fra fagfeltet, og mangler gjerne formell lederkompetanse. Det er derfor et klart behov for ledelsesopplæring for ledere i sektoren.

Kartleggingen skal gi KS og helsedirektoratet et viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med å sikre et målrettet og hensiktsmessig utdanningstilbud i landets kommuner.

Kartleggingen fokuserer på tre hovedtemaer:

  • Status for kommunens organisering av ledelse og ledelsesutvikling, samt hvilke utdanningstilbud som de kan benytte seg av.
  • Kompetansebehovet i kommunen og derigjennom hva som behøves av utdanningstilbud.
  • Hvordan utdanningen best bør tilrettelegges og organiseres for å tilfredsstille kommunens behov.

Det finnes i dag et relativt bredt og variert tilbud på lederutdanninger, samtidig oppleves det et stort behov for kontinuerlig utvikling og faglig påfyll og ikke alle opplever at behovet er tilstrekkelig dekket når det gjelder tema og tilgjengelighet.

Ledere formidler et behov for bred kompetanse på mange felt, og vektlegger blant annet ledelse, økonomi, juss, kunnskapsledelse, endringsledelse, utvikling og innovasjon, IKT og god kjennskap til det kommunale systemet med planverk og styring. Overgripende for de ulike temaene er behovet for å lære både teori og prosess på en praksis-nær måte. De ønsker å lære organisasjonsteori, gruppepsykologi og motivasjonsteorier, i tillegg til mer praksisnære verktøy. De understreker at kunnskapen må være anvendbar. Det må være teori og verktøy som de kan bruke. De legger også vekt på bevisstheten rundt lederrollen og muligheten til å dyrke ledelse som et eget kompetansefelt som fortjener både tid og oppmerksomhet.

Lederne vektlegger ønsker om bedring i samarbeidet med tilgrensede aktører som spesialisthelsetjenesten og andre kommunale sektorer. De ser et behov for kommunikasjonsferdigheter på flere plan, inkludert å ha en tydelig og god kommunikasjon med ansatte og en klar og tillitsvekkende kommunikasjon med administrativ og politisk ledelse.

Studietilbud som tas sammen med lederkolleger er mest populære, særlig på grunn av mulighetene det gir til å skape faglig nettverk og læring i kommunen. Man bør være nøye med hvor tilbudet blir lokalisert, tatt i betraktning vårt langstrakte land og en målgruppe med travle hverdager. Det vektlegges at forelesere på utdanningen bør kjenne godt offentlig sektor og helst også helse- og omsorgssektoren.