Forskning – arbeidsgiver– frivillighet og sosialt entreprenørskap
Foto: ScanStock

Forskning – arbeidsgiver– frivillighet og sosialt entreprenørskap

En fremtidig bærekraftig helse- og omsorgstjeneste krever nye løsninger. Det er behov for en ny praksis der kommunene involverer, støtter og utvikler samarbeidet med blant annet frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.

Prosjektet er gjennomført av Agenda Kaupang og er blant annet basert på spørreundersøkelser til et utvalg kommuner, og arbeidsseminar med åtte norske og to danske casekommuner. Frivillig sektor omfatter i denne sammenhengen både frivillige organisasjoner, andre typer grupperinger enn de tradisjonelle medlemsorganisasjonene og enkeltmennesker (for eksempel pårørende, pensjonister, studenter m.m.). Sosiale entreprenører kjennetegnes av evnen til å se og iverksette nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige utfordringer. Sosiale virksomheter er ofte en hybrid som kombinerer elementer fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Betydelig innsats allerede
Frivillige organisasjoner bidrar med mellom 5 000 og 10 000 årsverk innen helse/omsorg. Rundt 75 prosent av de frivillige bak denne innsatsen er over 50 år. Rundt 2 prosent av befolkningen utfører frivillig innsats innen området. Frivillig innsats utenom de frivillige organisasjonene er i vekst.

Samarbeidsaktiviteter oppstår gjerne når en ildsjel blant de ansatte eller utenfor kommunen tar initiativ til å sette i gang en aktivitet, og kommunen – sammen med de frivillige – klarer å følge opp initiativet. Funn i undersøkelsen viser at informantene rangerer utkjøring av mat til hjemmeboende eldre og dagsentre som de to viktigste områdene, mens de vanligste tilbudene er kulturtilbud og sosiale aktiviteter. Det kan synes som det er et potensiale for en bedre tilpasning mellom behov og tilbud.

Hvordan lede frivillige og sosiale entreprenører?
For å oppnå god samhandling med frivillige, er det avgjørende at kommunale ledere utvikler gode relasjonelle ferdigheter og evner å motivere for endring, oppmuntre til innovasjon, gi arbeidet og samhandlingen mening, samkjøre mennesker og sørge for at alle aktører beveger seg i riktig retning.

Juridiske utfordringer
Ved økt omfang av frivillig arbeid anbefales det å få dagens lovgivning mer presist avklart. I et eget notat er følgende to juridiske problemstillinger belyst i forbindelse med dette FoU-prosjektet:

  • 1. Taushetsplikt for frivillige som de får kjennskap til og taushetsplikten ansatte har overfor frivillige.
  • 2. Kommunens ansvar for sikkerhet og helse til frivillige og for handlinger utført av frivillige

Taushetsplikten er etter norsk lov knyttet til det å inneha ulike former for stillinger og oppdrag. Den utledes av særskilte lovbestemmelser eller den må følge av særskilt avtale. Taushetsplikten basert på avtale alene er mindre tilfredsstillende, fordi den taushetsplikten som er ment å verne kommunen har få sanksjonsmuligheter. Den juridiske utredningen slår også fast at arbeidsgiver har ansvar for de frivilliges arbeidsmiljø og for eventuelle skader frivillige påfører andre.

Potensialet for økt samarbeid
Et hovedinntrykk fra undersøkelsen er at mange kommuner (med unntak av noen større kommuner) ikke har prioritert å utarbeide mål og strategier for samarbeidet. Samarbeidsaktiviteter bør synliggjøres i kommunens styringsdokumenter og settes ord på av kommunens ledere. Dette kan bidra til å øke kommunenes forståelse for betydningen av samarbeidet med frivillig sektor. Det anbefales at målene for samarbeidet knyttes til effekter og resultater for brukerne og i mindre grad til formalisering av samarbeidsaktiviteter og -prosesser. De kommunene som har avtaler opplever det som nyttig for å avklare forventninger og for å konkretisere innholdet i samarbeidet.