KS i møte med KUF-komiteen om utenforskap
I høringen uttrykte KS at meldingen imøtekommer på en rekke punkter krav og forventninger fra KS og kommunesektoren. (Illustrasjon fra Stortingsmeldingen. Foto: Colourbox)

KS i møte med KUF-komiteen om utenforskap

Det har nylig vært åpen høring i Stortinget om Stortingsmeldingen "Fra utenforskap til en ny sjanse". KS mener at meldingen på en rekke punkter imøtekommer krav og forventninger fra KS og kommunesektoren.

4. april var det åpent høring i Stortinget om Stortingsmelding 16 (2015-16) "Fra utenforskap til en ny sjanse".
Flere av tiltakene i meldingen er viktige for å gi voksne bedre muligheter til å delta i opplæring, få sin medbrakte kompetanse godkjent og styrke kompetansen for varig tilknytning til arbeids- og samfunnslivet.

KS pekte også på enkelte punkter hvor vi mener komiteen bør være spesielt oppmerksomme blant annet gjelder dette forslaget om skjerping av kompetansekrav til de som underviser i introduksjonsprogram og voksenopplæring.

KS understrekte at for å lykkes med blant annet mål om økte grunnleggende ferdigheter og kvalifisering til norsk arbeids- og samfunnsliv, er det viktig å sikre en fleksibilitet i kompetansesammensetningen i tjenestene.

Videre pekte KS på forslaget i meldingen om direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett, og viste at i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil dette gi bedre utnyttelse av ressurser, men for fylkeskommuner vil det være behov for nærmere utredninger om kostnader på kort og lang sikt, samt nødvendigheten av fullfinansiering av lovendringer. 

Les stortingsmeldingen her
Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk