Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet
Bygg- og anlegg er blant bransjene som har slitt med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. En ny rapport viser at tiltak som kommunesektoren har gjort for å forhindre dette, har hatt positiv effekt. Foto: Børge Sandnes

Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Problemer knyttet til sosial dumping og useriøse aktører på arbeidsmarkedet har økt. Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet? En ny rapport Fafo har utarbeidet på oppdrag fra KS belyser temaet.

Rapporten viser at kommunesektoren tar problemene med arbeidslivskriminalitet på alvor. Temaet er på dagsorden, og tiltak som viser seg å ha ønsket effekt er satt i gang.

Få oversikten
Kommunesektoren er en stor oppdragsgiver for leverandører av varer og tjenester, og det er gjerne snakk om store summer når kontrakter inngås. Det kan dreie seg om for eksempel tjenester innen bygg- og anlegg, renhold eller eldreomsorg.

Derfor har KS vært opptatt av å få oversikt over hvordan kommunesektoren bekjemper arbeidslivskriminalitet, hvilke utfordringer sektoren møter på, og hvilken kompetanse som må til for å få bukt med denne type kriminalitet.

Viktig med god innkjøpskompetanse
Arbeidslivskriminalitet kan dreie seg om for eksempel skatteundragelser, for lave lønninger eller brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er særlig i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester at kommunen støter på arbeidslivskriminalitet.

Kommuneforvaltningen gjorde i 2015 offentlige innkjøp for 183 milliarder kroner. Kompetanse på regelverk og innkjøp, sammen med en velfungerende egenkontroll, er avgjørende for kommunenes bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Utfordrende å avdekke kriminaliteten
Forskerne bak rapporten bekrefter at det er både vanskelig og svært ressurskrevende å avdekke kriminelle gjennom kontroller. Samtidig peker de på at samarbeid på tvers av kommuner kan lønne seg, særlig for små kommuner. For eksempel vil samarbeid på innkjøpsfeltet føre til kompetanse- og arbeidsdeling, noe som kan heve kvaliteten på arbeidet. Og det er viktig at kommuner og fylkeskommuner prioriterer nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Tiltak som virker
Forskerne trekker frem Bergen og Skien som eksempler på kommuner som har tatt grep for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I Skien har de innført en modell som består av 14 krav som leverandører og underleverandører må oppfylle for å få oppdrag av Skien kommune. Blant annet stilles det krav om:

  • kun ett ledd under hovedentrepenør
  • at bruk av innleie eller enkeltpersonsforetak krever spesiell tillatelse
  • at norsk skal være hovedspråk på byggeplasser
  • at alle entrepenører og underentrepenører skal ha lærlinger 

Bergen kommune vedtok i 2014 flere tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter de inngikk med eksterne leverandører. De viktigste punktene var 

  • revidering av kontraktsbeestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår
  • etablering av rutiner for kontroller av inngåtte kontrakter
  • opplæringsplan for ansatte som var involvert i kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
  • begrensninger i bruk av underleverandører i bygg- og anleggskontrakter til maksimalt to nivåer under hovedentrepenøren

Rapporten viser at arbeidslivskriminalitet er satt på dagsorden i kommunesektoren. Samtidig kommer det frem at tiltakene som har blitt gjort har en positiv effekt, og at det er viktig for kommunene med et enda tettere samarbeid med statlige enheter.