KS om utviklingen i sykefraværet
KS kommenterer utviklingen i sykefraværet. Foto: Bly

KS om utviklingen i sykefraværet

Sykefraværet i kommunesektoren er stabilt, viser de nye tallene fra SSB. Utviklingen er den samme som i det øvrige arbeidslivet.

SSB offentliggjorde 15. desember 2016, data om sykefraværet. På grunn av tekniske omlegginger er det første gang på snart to år at SSB har offentliggjort slike tall. Tallene fra SSB viser at sykefraværet har holdt seg stabilt. Tallene bekreftes av kommunesektorens egen statistikkdatabase (PAI).
(Se lenkesamling nederst i artikkelen.)

FoU-rapport
Det er fremdeles forskjeller i sykefraværet mellom sektorer. PROBA samfunnsanalyse har gjort en undersøkelse om dette for KS. Funnene i rapporten tyder på at sektortilhørighet i seg selv ikke har stor påvirkning på sykefraværet, men at forskjellen mellom sektorene skyldes ulik sammensetning av ansatte og oppgaver. Kontrollert for sammensetning er sykefraværet omtrent det samme i privat og kommunal sektor.

- Men at et problem kan forklares, betyr ikke at det er løst. Sykefraværet i kommunene går ikke ned, og arbeidet med å redusere sykefraværet må fortsatt prioriteres, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS.

Arbeidsgivermonitor
Mange kommuner og fylker har høyt fokus på å redusere sykefraværet, og oppnår gode resultater. Samtidig er det også mange som ikke lykkes, på tross av innsatsen. Rådmenn svarer i KS' Arbeidsgivermonitor at sykefraværet fremdeles er den største arbeidsgiverutfordringen. (Se mer om sykefravær i hver enkelt kommune i Arbeidsgivermonitoren.)

-Vi vet mye om hvilke faktorer som spiller positivt inn på nærvær. Mestringsorientert ledelse, forebyggende innsats og oppfølging er viktige suksesskriterier. Kommuner som satser på dette vil oppnå resultater, fortsetter Hjertaas.

Tilbud til store kommuner med høyt fravær
Fordi mange kommuner har hatt utfordringer med høyt fravær over lang tid, har KS i samarbeid med NAV i år utviklet et tilbud til store kommuner om et ekstra tilbud og en drahjelp til deres sykefraværsarbeid. 27 kommuner deltar i utviklingsarbeidet som vil pågå i 2017.

Det er kommunenes ordinære sykefraværsarbeid som er utgangspunkt, med en ekstra innsats fra KS og NAV. Målgruppen er barnehagesektoren og pleie og helsesektoren som er de områdene med høyest fravær.