Nye løsninger med sosiale entreprenører
Prosjektet Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger er utført av Uni Research Rokkansenteret (prosjektledelsen) i samarbeid med ISF, Nibr og det europeiske forskernettverket EMES. Illustrasjon: Bly

Nye løsninger med sosiale entreprenører

- Vi må jobbe sammen for å få til de gode kommunale løsningene. Det sa KS' styreleder, Gunn Marit Helgesen, da hun ønsket velkommen til fagseminar om sosialt entreprenørskap i dag. KS lanserer en ny rapport om tema og seminaret kan følges på nett.

Prosjektet Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger er utført av Uni Research Rokkansenteret (prosjektledelsen) i samarbeid med ISF, NIBR og det europeiske forskernettverket EMES.

Hva er sosialt entreprenørskap og sosiale virksomheter?
Sosiale entreprenører etablerer nye, levedyktige løsninger på samfunnsproblemer, og kobler sosiale formål med forretningsmessige mål og metoder. Som hybride organisasjoner operer de med en dobbel bunnlinje, både sosial og økonomisk verdiskaping. De befinner seg derfor i et samspill på tvers av offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet.

Sosialt entreprenørskap på fremmarsj
Sosialt entreprenørskap har de siste årene fått økende oppmerksomhet også i Norge. Interessen for nye måter å produsere velferd på henger sammen med økt press på offentlig sektor. For å stimulere til fremvekst av sosialt entreprenørskap blir det diskutert behov for tilskuddsordninger og investeringer, anskaffelsesregelverket og sosiale klausuler i innkjøp. Ulik organisasjonsform har ulike fortrinn.

Sentrale funn i rapporten
Sosiale entreprenører operer inn mot ulike deler av offentlig sektor der hovedområdene er arbeidsinkludering, eldreomsorg, skole og oppvekst. Rapporten viser at informantene i kommunene er usikre på hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås og hva slags potensial det kan ha i en kommune. Sosiale entreprenører på sin side, opplever at det er vanskelig å nå frem til beslutningstakere i kommunene.

I offentlige debatter knyttes sosialt entreprenørskap til omstilling og innovasjon i offentlig sektor, og til et fremvoksende behov for «samproduksjon» av tjenester mellom sektorer. Hvilke problemstillinger dette reiser for arbeidsgiverrollen, har informantene i liten grad reflektert over.

Forholdet mellom kommunene og sosiale entreprenører er i dag stort sett kontraktregulert. Anskaffelsesregelverket utgjør ikke et formelt hinder for kommunenes bruk av sosiale entreprenører. Men usikkerhet, og den manglende kunnskapen, er med på å hindre at mulighetene som ligger i regelverket tas i bruk. I rapporten pekes det på mulighetene som ligger i å benytte anskaffelsesregelverket ved konkurranser og en anbefaling om å legge opp anskaffelsene slik at innovasjonselementet i sosialt entreprenørskap kan inngå i konkurransen.

Rapporten peker også på at en barriere for fremvekst av sosialt entreprenørskap, er at en del av bidragene deres og verdiproduksjonen er immateriell og dermed vanskelig å måle. Det er behov for gode metoder for effektmåling for å synliggjøre den sosiale merverdien som virksomhetene produserer.

KS vil formidle funn og kunnskap fra prosjektet til kommuner og fylkeskommuner samt til nasjonale aktører.

Du kan se fagseminaret på streaming her: