Skal sikre kompetanse i arbeidslivet
For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal sikre arbeidslivet den kompetansen de har brukt for. Alle foto: Hege K. Fosser Pedersen

Skal sikre kompetanse i arbeidslivet

Regjeringen, partene i arbeidslivet og frivillig sektor signerte i dag en felles strategi for kompetansepolitikk. Nasjonal kompetansepolitisk strategi skal sikre arbeidslivet den kompetansen det har bruk for.

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal sikre arbeidslivet den kompetansen de har brukt for. I dag ble avtalen signert av statsminister Erna Solberg, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner, Sametinget og Voksenopplæringforbundet.

-Strategien er viktig for kommunesektoren både som stor og seriøs arbeidsgiver, men også som ansvarlig for en rekke av tjenestene som strategien omhandler. Felles forpliktelser og et bredt samarbeid med de virkemidler partene i strategien har til rådighet er avgjørende for å lykkes, sier Gunn Marit Helgesen. 

 

Kompetanse i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov
Nasjonal kompetansepolitisk strategi har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig arbeidsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at flest mulig deltar i arbeidslivet.  

Strategien er blant annet en oppfølging av OECDs rapport "Skills Strategy Action Report Norway" som påpekte utfordringen med manglende samordning mellom aktørene innenfor utdannings-, arbeidsmarkeds- og nærings- og regionalpolitikken, både nasjonalt og regionalt og mellom de ulike forvaltningsnivåene.

For å nå det overordnede målet for strategien har partene identifisert tre hovedinnsatsområder i kompetansepolitikken;

  • Bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
  • Styrke kompetansen til voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake norsk- og/eller samiskferdigheter og lite formell kompetanse

Folkevalgte regioner en viktig rolle
Regionalt folkevalgt nivå har en sentral rolle i utviklingen av den konkrete kompetansepolitikken i landet. Fylkeskommunen er gitt en viktig samfunnsutvikler- og planleggerrolle som innebærer ansvar for koordinering og utvikling i egen region. Regionale kompetansestrategier skal bidra til balanse mellom tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft på den ene siden og etterspørselen fra arbeidslivet på den andre. God samordning av kompetansepolitikken regionalt forutsetter god koordinering mellom nasjonal og regional politikk. 

-Strategien understreker betydningen av folkevalgte regioners rolle og ansvar i kompetansepolitikken. Det er store regionale forskjeller i både arbeidskraft- og kompetansebehov og det er viktig at tiltakene i strategien bidrar til handling lokalt og regionalt, sier Gunn Marit Helgesen.

Strategien inneholder en rekke tiltak som skal bidra til mer samordning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Noen av tiltakene i strategien er:

  • Etablering av et kompetansebehovsutvalg (KBU) som skal sammenstille og analysere kilder til kunnskap om Norges kompetansebehov, nasjonalt og regionalt
  • Sørge for tilgang til og et helhetlig system for karriereveiledning
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget om læring i arbeidslivet
  • Styrke og videreutvikle digital kompetanse i arbeidsstyrken
  • Stimulere til bruk av Kompetanseplussordningene
  • Gi fleksibel opplæring på voksnes premisser med sikte på raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring