TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2017
Det partssammensatte utvalget TBSK utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Foto: Kjell Joran Hansen

TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2017

Her ligger den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK). Den viser en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,5 prosent.

TBSK er et partssammensatt utvalg hvor KS, Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor (LOK), YS-K, Unio og Akademikerne er representert. Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og hoveddelen av rapporten omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA).

Se vedlegg 1 for en nærmere forklaring av de ulike begreper som er benyttet.

Tabellene i TBSK-rapporten dekker ikke arbeidstakere i energisektoren. Bare enkelte tall inkluderer Oslo kommune. Arbeidstakere i konkurranseutsatte virksomheter omfattet av Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) dekkes i eget kapittel.

Noen hovedtall

Alle
Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2016 til 2017 for ansatte i KS-tariffområde var 2,5 prosent. Lønnsglidningen var 0,5 prosent og lønnsoverhenget til 2018 på 1,4 prosent.  

Stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4
For stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,4 prosent. Lønnsoverhenget til 2018 er på 1,5 prosent.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste i kapittel 4 fra 1.12.2016 til 1.12.2017 var 3,1 prosent (justerte tall).

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse
Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 3,0 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 2,9 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2018 er på 0,9 prosent både for stillinger lønnet etter kapittel 5 og for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjenesten for de med kun lokal lønnsfastsettelse var fra 1.12.2016 til 1.12.2017 på 3,2 prosent i kapittel 5 og 3,0 prosent i kapittel 3.4 (justerte tall).

Identiske personer
Med identiske personer menes her personer som var ansatt både per 1.12.2016 og 1.12.2017. Den ansatte tilhørte det angitte kapittelet i 2016 og hvilket som helst kapittel i 2017.

For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 3,7 prosent fra 1.12.2016 til 1.12.2017. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 3,7, 3,7 og 3,6 prosent.

Kjønn
Kvinners månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste var 93,3 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere m.m., ville andelen vært 97,6 prosent. Se tabell 3.4.11 og 3.4.12.

For kvinner var vekst i månedsfortjeneste pr. månedsverk 1.12.2016-1.12.2017 på 3,1 prosent, mens den for menn var på 2,7 prosent. I kapittel 4 var det en vekst i månedsfortjenesten på 2,8 prosent for kvinner og 2,5 prosent for menn (registrerte tall). Se tabell 3.4.17.

Interesserte kan lese mer om lønnsvekst og hva som påvirker den i teksten og tabellene i rapporten. Rapporten gir også et innblikk i hva som har skjedd i tariffoppgjørene i de enkelte år f.o.m. 1991.