TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2015
Det partssammensatte utvalget TBSK utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Foto: Scanstockphoto

TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2015

Her ligger den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK). Den viser en årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 3,3 prosent. 

TBSK er et partssammensatt utvalg hvor KS, Landsorganisasjonens  forhandlingssammenslutning  i den kommunale sektor (LOK), YS-K, Unio og Akademikerne er representert. Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA).

Se vedlegg 1 for en nærmere forklaring av de ulike begreper som er benyttet.

Tabellene i TBSK-rapporten dekker ikke arbeidstakere i energisektoren. Bare enkelte tall inkluderer Oslo kommune. Arbeidstakere i konkurranseutsatte virksomheter (omfattet av Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen)) dekkes i eget kapittel.

Noen hovedtall

Alle
Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2014 til 2015 for ansatte i KS-tariffområde var 3,3%. Lønnsglidningen var 0,5 prosent og lønnsoverhenget til 2016 på 0,6 prosent.

Stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4
For stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 3,3 prosent. Lønnsoverhenget til 2016 er på 0,6 prosent.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste i kapittel  4 fra  01.12.2014 til 01.12.2015 var 1,9 % (justerte tall).

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse
Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 3,4% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 4,2% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2016 er på 0,8% for stillinger lønnet etter kapittel  5 og 0,9% for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjenesten for de med kun lokal lønnsfastsettelse var fra 01.12.2014 til 01.12.2015 på 3,0% i kapittel 5 og 3,3 % i kapittel 3.4 (justerte tall).

Identiske personer
Med identiske personer menes her personer som var ansatt både per 01.12.2014 og 01.12.2015. Den ansatte er teknisk sett knyttet til et gjeldende kapittel i 2014 og hvilket som helst kapittel i 2015.

For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 2,6% fra 01.12.2014 til 01.12.2015. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 3,7%, 2,4% og 3,3%.

Kjønn
Kvinners månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste var 92 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere m.m., ville andelen vært 98 prosent. Se tabell 3.4.11 og 3.4.12.

For kvinner var vekst i månedsfortjeneste pr. månedsverk 1.12.14-1.12.15 på 2,2%, mens den for menn var på 1,9 %. I kapittel 4 var det en vekst i månedsfortjenesten  på 2,0 % for kvinner og 1,5 % for menn (registrerte tall). Se tabell 3.4.17.

Interesserte kan lese mer om lønnsvekst og hva som påvirker den i teksten og tabellene i rapporten. Rapporten gir også et innblikk i hva som har skjedd i tariffoppgjørene i de enkelte år f.o.m. 1991.

TBSK-rapporten 2016 (fullversjon, pdf) (TBSK-rapporten 2016 inneholder tall for 2015)