Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner

Her finner du ulike sykefraværstall både for fylkeskommuner og kommuner samlet, og for hver enkelt fylkeskommune og kommune.

Tabellene finnes under artikkelen.

I tabell 1 finner du en rekke sykefraværstall. Du finner sykefraværstall:

  • for det samlede sykefraværet
  • for egen- og legemeldt sykefravær
  • fordelt på i og utenfor arbeidsgiverperioden
  • fordelt på kvinner og menn
  • for ulike personelltyper
  • fordelt på sektorer

Sykefraværstallene finnes både for kommuner og fylkeskommuner samlet, og for hver enkelt kommune og fylkeskommune. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

I tabell 2 finner du de samme tallene som i tabell 1, men her er tallene gitt for alle årganger tilbake til år 2000.

Diagram A er et søylediagram som viser samlet sykefravær, lege- og egenmeldt sykefravær og sykefravær i og utenfor arbeidsgiverperioden. Tallene gis for fylkeskommuner og kommuner samlet, fylkeskommuner og kommuner. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

Diagram B er et søylediagram som viser samlet sykefravær, sykefravær for kvinner og menn og sykefravær for heltids- og deltidsansatte. Tallene gis for fylkeskommuner og kommuner samlet, fylkeskommuner og kommuner. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

Diagram C er et søylediagram som viser samlet sykefravær og sykefravær for sektorene. Tallene gis for fylkeskommuner og kommuner samlet, fylkeskommuner og kommuner. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.  

Diagram D er en graf som viser utviklingen i sykefraværsprosenten fra år 2005 til i dag. Tallene gis for kommuner, fylkeskommuner og kommuner og fylkeskommuner samlet. Tallene er hentet fra tabell 2.

Diagram E er en graf som viser utviklingen i sykefraværsprosenten fra år 2005 til i dag. Tallene gis for samlet, egenmeldt og legemeldt sykefravær, og fravær i og utenfor arbeidsgiverperioden. Det gis også tall for det samlede sykefraværet for kvinner og menn. Tallene er hentet fra tabell 2. 

Diagram F er en graf som viser utviklingen i sykefraværsprosenten fra år 2007 til i dag. Tallene gis for de ulike sektorene. Tallene er hentet fra tabell 2. 

Tabell 3 viser sykefravær for menn og kvinner innen sektorene administrasjon, undervisning, barnehager, helse/pleie/omsorg, samferdsel og teknikk og annet. Det gis tall for samlet, egen- og legemeldt sykefravær, sykefravær i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter sykefraværets lengde. Det framgår av tabellen at kvinners sykefravær er gjennomgående høyere enn menns. De eneste unntakene fra dette er i barnehagesektoren, der menn har høyest egenmeldt sykefravær og høyest sykefravær med lengde 1-3 dager. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

Tabell 4 viser sykefravær for menn og kvinner fordelt på ulike aldersgrupper. Det gis tall for samlet, egen- og legemeldt sykefravær, sykefravær i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter sykefraværets lengde. Det framgår av tabellen at kvinners sykefravær er gjennomgående høyere enn menns. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

Kvinners sykefravær er i underkant av 90% høyere enn menns. Deler av denne forskjellen kan forklares med at kvinner oftere har stillinger der fraværet er høyt og jobber med oppgaver som er preget av høyt fravær. Tabell 5 belyser hvordan slike forhold påvirker kvinner og menns sykefravær.

Menns og kvinners sykefraværsprosenter er regnet ut innenfor hver kombinasjon av stillingskode og funksjonskode. Tallene i kolonnen "Ujustert" framkommer ved å ta et vektet snitt av disse prosentene, der menns årsverk brukes som vekt for menn, og kvinners årsverk brukes som vekt for kvinner. Tallene i kolonnen "Med kommunesektorens stillingsstruktur" framkommer ved å ta et vektet snitt av prosentene, der kommunesektorens årsverk brukes som vekt for både kvinner og menn. Tallene utrykker hva sykefraværsprosentene til kvinner og menn ville vært dersom sykefraværet innenfor hver kombinasjon av stillings- og funksjonskoder var uendret, men menn og kvinner hadde samme årsverkfordeling over stillings- og funksjonskoder («like jobber»).

Det framgår av tabellen at forskjellen på kvinner og menns sykefravær ville vært omtrent 20% mindre dersom kvinner og menn hadde hatt like jobber. 97% av forskjellen i det egenmeldte sykefraværet forklares med ulike jobber, og differansen ville vært nede i 0,01 prosentpoeng med like jobber. Omtrent 15 prosent av forskjellen i legemeldt sykefravær forklares med ulike jobber, men her gjenstår en differanse på 4 prosentpoeng. Denne må altså ha andre årsaker.

Diagram G er et søylediagram som viser sykefraværet for kvinner og menn, fordelt på aldersgrupper. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017, og er hentet fra tabell 4.

Tabell 6 viser sykefravær for heltids- og deltidsansatte fordelt på ulike aldersgrupper. Det gis tall for samlet, egen- og legemeldt sykefravær, sykefravær i og utenfor arbeidsgiverperioden og etter sykefraværets lengde. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017. Diagram H gir en grafisk framstilling av tallene.

Tabell 7 viser permisjonsfravær. Det gis tall for ulønnet permisjon og ulike typer lønnet permisjon. Tallene gis for kvinner og menn. Tallene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017.

Tabell 8 viser at menn og kvinner har ulikt nivå og ulik aldersprofil på sitt permisjonsfravær. Tabellen viser også forskjellen på dagens tall og hva tilsvarende tall var for 10 år siden. Diagram I gir en grafisk framstilling av de nyeste tallene.

Tabellene 10 viser sykefravær for hhv. menn og kvinner, kvinner og menn etter stillingskode. Tabellene gjelder for perioden fra og med 2. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2017, og omfatter ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. Det gis tall for samlet, egen- og legemeldt sykefravær, sykefravær innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden og etter sykefraværets lengde.

Tabell 10a, som inneholder tall for kvinner og menn samlet. Blant stillinger som hadde lavest totalt sykefravær ser vi stillinger som ulike lederstillinger, Lege (8527) og Brannkonstabel (7237). Disse stillingskodene hadde et totalt sykefravær på hhv. 4,18 og 4,05 prosent. Tannhelsesekretær (7100), Barnevernspedagog (6508), Barnehagelærer (6709) og Spesialhjelpepleier (7681)  hadde høyest totalt sykefravær. Disse stillingskodene hadde et totalt sykefravær på hhv. 13,47, 12,96, 12,87 og 12,85 prosent.  

Tabeller
     Tabell 1 - Sykefraværstall for nyeste årgang (xlsx)
     Tabell 2 - Sykefraværstall, tidsserier (xlsx)
     Diagram A - Samlet, egen- og legemeldt, i og utenfor arbeidsgiverperioden (pdf)
     Diagram B - Samlet, kjønn, heltid- og deltid (pdf)
     Diagram C - Sektorer (pdf)
     Diagram D - Utvikling for kommuner og fylkeskommuner (pdf)
     Diagram E - Utvikling for ulike fraværstyper (pdf)
     Diagram F - Utvikling innen sektorer (pdf)
     Tabell 3 - Sykefraværsprosenter kvinner og menn per sektor (pdf)
     Tabell 4 - Sykefraværsprosenter kvinner og menn per aldersgruppe (pdf)
     Diagram G - Søylediagram kvinner og menn per aldersgrupper (pdf)
  Diagram H - Søylediagram_aldersgrupper_Egen-_legemeldt
     Tabell 5 - Sykefraværsprosenter kvinner og menn, justert (pdf)
     Tabell 6 - Sykefraværsprosenter heltid og deltid, etter sektor (pdf)
     Tabell 7 - Permisjonsfravær (pdf)
     Tabell 8 - Permisjonsfravær, kvinner og menn, aldersgrupper, to perioder (pdf)
     Diagram I - Permisjonsfravær, kvinner og menn, aldersgrupper (pdf)
     Tabell 9 - Sykefraværsutvikling etter størrelse (xlsx)
     Tabell 10 - Sykefraværstall per stillingskode. Kvinner og menn. (pdf) 
  Tabell 11 - Antall fraværsdager per sykefraværstilfelle, etter sektor
  Tabell 12 - Antall fraværsdager per sykefraværstilfelle, etter aldersgruppe
  Tabell 13 - Andel stillinger med minst et sykefraværstilfelle, etter sektor
  Tabell 14 - Andel stillinger med minst et sykefraværstilfelle, etter aldersgruppe
  Tabell 15 - Antall sykefraværstilfeller per person, etter sektor
  Tabell 16 - Antall sykefraværstilfeller per person, etter aldersgruppe
  Om sammenligning med kommunenes egne tall (txt)