Ønsker seg et større fagmiljø for sykepleiere
Gunn Marit Helgesen oppfordret kommunene til å kjenne sin besøkelsestid i diskusjonen om omdømme og rekruttering av sykepleiere. Alle foto: KS

Ønsker seg et større fagmiljø for sykepleiere

Store fagmiljøer, som på sykehus, er mer attraktivt som arbeidssted for ferske sykepleiere enn kommuner, viser en ny rapport. Kommunene må jobbe for å bli mer attraktive for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse.

Rekruttering av sykepleiere var tema da KS inviterte til lunsjseminar under Arendalsuka.

– Alle prognoser viser at vi i årene som kommer vil trenge mange sykepleiere til kommunesektoren. I KS Arbeidsgivermonitor 2016 oppgir rådmenn at sykepleiere er den yrkesgruppen det nå er vanskeligst å rekruttere, sa Gunn Marit Helgesen under lunsjseminaret.

Helgesen diskuterte rekruttering av sykepleiere med Solveig K. Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS, og Anne Sofie Hellebø, sykehjemsleder i Kristiansand kommune.

Praksisordningen er en nøkkel
En gruppe studenter ved UiO har sett på betydningen av omdømme når kommunene skal rekruttere nyutdannede sykepleiere. Olav Ludvigsen og Thea Johanne Glommen presenterte resultatene for seminardeltakerne.

De har funnet at sykepleierstudenter på jobbjakt søker seg til arbeidsplasser med et sterkt fagmiljø og et godt omdømme. De fant også at praksisordningen og praksisveiledere har en nøkkelrolle. Når de er utplassert i praksis danner studentene seg et inntrykk av arbeidsplassen.

– Vi ser at studentenes oppfatninger om kommunen som arbeidsgiver formes i studietiden. Det førsteinntrykket de får gjennom praksis er viktige erfaringer. Her må kommunen kjenne sin besøkelsestid, sa Gunn Marit Helgesen.

Heltidsstillinger må til
Gunn Marit Helgesen trakk også frem viktigheten av å tilby studentene heltidsstillinger.

– Vi vet at unge og nyutdannede ønsker å jobbe heltid. For at kommunene skal være attraktive som arbeidsgivere må de kunne tilby hele stillinger. Det krever også at de ansatte og tillitsvalgte er med på laget.  Dette er en velkjent utfordring som vi jobber sammen med Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Delta om. Her må alle bidra skal vi lykkes.

Gunn Marit Helgesen mente også at kommunene må tenke nytt i tiden som kommer, med ny teknologi som gir oss nye muligheter for å utvikle tjenestene i tråd med innbyggernes behov.

Ny rapport – konsekvenser av sykepleiermangel
Norsk Sykepleierforbund la fram en ny rapport om konsekvenser av sykepleiermangel tidligere på dagen. Der kom det blant annet fram at manglende sykepleierbemanning og utilstrekkelig faglig oppfølging gir høyere sannsynlighet for infeksjon, forekomst av trykksår og har sammenheng med betydelig vekttap. Ivaretakelse av psykiske plager og problemer er den tjenesten hvor pårørende er minst tilfreds, og dette gjelder spesielt blant pårørende til hjemmeboende.


KS deltok også i debatten da Norsk Sykepleierforbund la fram en ny rapport om konsekvenser av sykepleiermangel tidligere på dagen. Fv. Olaug Bollestad (KrF), Hadia Tajik (AP) Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS og Lisbeth Normann (H). 

– Vi ser at det ikke vil være mulig å løse kompetansebehov kun gjennom økt bemanning og rekruttering. God ledelse, effektiv organisering og godt arbeidsmiljø er også avgjørende for å lykkes. For å møte behovene for tilstrekkelig og riktig kompetanse i sektoren må vi tenke nytt, sa Helgesen.

Se filmen "Jobbvinner - De beste til våre nærmeste"


KS har fått ansvaret for å gjennomføre prosjektet "Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene". Prosjektet ble presentert under seminaret. Her ved (fra venstre) Sissel Kvam, Eli Sogn Iversen, Hanne Mensner Lerstang og Toril Brodahl.


Fakta

  • Sykepleiere har en lavere sluttrate enn ansatte generelt. Fra 2015 til 2016 hadde sykepleiere en turnover på 10,8 prosent. Til sammenligning var turnoveren for hele kommunal sektor 11,2 prosent.
  • Sykepleiere jobber like lenge som andre kommunalt ansatte. Avgangsalder for sykepleiere, (begge kjønn) var 63,7 år i 2016.
  • Gitt at vi løser morgendagens oppgaver på samme måte som i dag, er det behov for 24 prosent flere sykepleierårsverk fram mot 2026. Til sammenligning er det behov for 12 prosent flere årsverk i sektoren totalt. Dette viser KS’ egne framskrivninger av behovet for arbeidskraft.
  • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for sykepleiere er omtrent 80 prosent. Dersom stillingsstørrelsen øker til 90 prosent, vil dette redusere rekrutteringsbehovet med om lag 30 prosent fram til 2026.