Lokalt demokrati mot sentralt byråkrati?
Anne Grosvold ledet oss gjennom en drøy formiddagstime med samtale, diskusjon og musikalske bidrag. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Lokalt demokrati mot sentralt byråkrati?

Mer enn 400 tilhørere hadde funnet veien til Arendal kulturhus for å høre om sentralisering av makt, både i Norge og i Storbritannia.

Simon Parker var i mange år leder for den britiske tenketanken New Local Government Network, og har skrevet boka «Taking Power Back» – «Å ta makten tilbake».

Parker innledet møtet med å slå fast at Storbritannia de siste 30 årene har gjennomgått et samfunnseksperiment, med stadig mer sentral kontroll og nedbygging av det lokale demokratiet.


Simon Parker er i dag strategidirektør i Redbridge, en kommune i London. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

– Stadig mer makt og flere avgjørelser er lagt til London og Westminster, og stadig færre til lokale myndigheter. Hver eneste gang er det hensyn til rettferdighet og like tjenester som har vært begrunnelsen, men resultatet har vært dårligere tjenester og mer fremmedgjøring, sa Parker.

– Solidaritet og likeverd skapes i kommunene
I samtalen etter Parkers innlegg pekte flere på en del tydelige forskjeller mellom Storbritannia og Norge, som når det gjelder tillit til politikere, der Norge ligger på topp i Europa.  

– Det er riktig. Det er faktisk ofte grunn til å mene at tilliten til politikerne er altfor høy i Norge, sa professor ved Høyskolen i Sørøst-Norge, Halvard Vike, til munterhet i salen.

Vike viste til at verdier som solidaritet og likeverd blir skapt i kommunene.

– Det er ikke slik at kommunene er redskaper for staten, det har de aldri vært, sa Vike.

Selv om det var noen ulike oppfatninger mellom partipolitikerne i panelet – det er tross alt snart valg – var deltakerne samstemt om verdien av lokalt selvstyre og lokalt demokrati i Norge. 


Foto: Hege K. Fosser Pedersen

– Lokaldemokratiet har en viktig egenverdi
Kommunalminister Jan Tore Sanner la vekt på at det sterke lokaldemokratiet i Norge har en viktig egenverdi, og pekte særlig på at lokaldemokratiet ganske nylig ble grunnlovsfestet, og at kommunene nå har adgang til å reise sak mot staten når det kommunale skjønnet overprøves.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sa at Simon Parkers bok reiser viktige problemstillinger som også gjelder i Norge.

– Hver gang vi ser et medieoppslag om en pasient eller barn som ikke har fått en tjeneste vi alle er enige om at de skal ha, skal politikerne vise handlekraft ved å gå inn for sterkere styring av kommunene generelt. Men alle gjør feil, både stat og kommune, og det er ordføreren, ikke statsrådene som skal stilles til ansvar for det som skjer i en enkelt kommune.


Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Opptak fra hele debatten, inkludert forrykende musikalske innslag fra ekteparet Lars Andreas og Camilla Susann Haug kan ses her: