Spis frokost med KS
Spis frokost med KS og bli inspirert! Foto: Pixabay

Spis frokost med KS

KS arrangerer fire frokostseminarer under Arendalsuka. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag blir det servert frokost med faglig påfyll på kafeen Drømmeplassen fra kl. 08.00.

Frokostseminarene vil belyse fire ulike temaer. Alle seminarene har foredragsholdere med høy faglig kompetanse på sine områder. Sykefravær, innvandring, psykisk helse og by- og tettstedsutvikling står på agendaen. Seminarene er gratis og åpne for alle. Velkommen til frokostservering med nogo attåt! 

Tirsdag:
Fra syk til frisk i ny jobb. Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær?
For en del sykemeldte med lav formell kompetanse og begrensede jobbmuligheter finnes ofte ikke andre muligheter enn sykemelding, selv om de kan være friske nok til å arbeide. Hvilke muligheter har kommunale arbeidsgivere for å stimulere til jobbmobilitet blant egne ansatte som er langtidssykemeldte, eller som står i fare for å falle ut av arbeidslivet for tidlig?

Gjennom et ferskt KS FoU-prosjekt – Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær - har Fafo-forskerne Lise Lien og Hanne Bogen gjort et stykke nybrottsarbeid. Lise Lien vil fortelle om funnene fra undersøkelsen. Funnene vil kommenteres av en kommune, og diskuteres i en samtale mellom Lien og sentrale aktører i kommunen.

Klikk her for å lese mer om arrangementet

Onsdag:
Psykisk helse og utenforskap - historier om veien mot fellesskap
Psykiske helseproblemer og rusmisbruk er viktige årsaker til at personer faller utenfor fellesskapet. Ungdom som ikke opplever inkludering og tilhørighet til skolen, familien eller fritidsaktiviteter sliter mest psykisk.

Mange barn og unge i Norge bekymrer seg mye og opplever stress og plager i hverdagen. Vi møter personer som selv har opplevd utenforskap, gode støttespillere og forskere som er opptatt av hva som skjer når noen opplever å falle utenfor. 

Klikk her for å lese mer om arrangementet

Torsdag:
Myter og fakta: Hvordan lykkes vi med integrering av flyktninger?
I løpet av 2015 kom mer enn 1,2 millioner asylsøkere til Europa. Bare til Norge kom det over 30.000, de fleste i løpet av noen korte høstmåneder. Når asylsøknaden for mange er innvilget venter starten på et nytt liv i Norge. Uten norskkunnskaper og med lite utdanning skal flyktningene klare å bli netto bidragsytere og ikke passive mottakere av offentlige overføringer. På kort sikt vil dette bli både vanskelig og kostbart, men på lengre sikt er arbeidet som nå gjøres rundt om i norske kommuner svært viktig.

Hvordan lykkes vi med integreringen i Norge sammenlignet med andre land? Hva krever vi av flyktningene som kommer hit? Hvilken rolle har norske kommuner og hvordan jobber de med å kvalifisere flyktninger til det norske arbeidsmarkedet? Over en kopp kaffe og litt frokost vil vi hjelpe deg med å rydde i hva som er myter og fakta om flyktninger i norske kommuner. 

klikk her for å lese mer om arrangementet

Fredag:
Fra forsiktig oppussing til total makeover - betraktninger om by- og tettstedsutvikling
Norge urbaniseres, både by og land. Mange hensyn skal ivaretas. Klimavennlige løsninger, høy grad av mobilitet, bomiljøer som gir rom for mangfold, frihet for den enkelte og felleskap for alle. Kommunesektoren har en nøkkelrolle i omstillingen, både som samfunnsutvikler, arealplanmyndighet, demokratisk arena for avveining, tjenesteleverandør og kompetansemiljø. Hvordan håndteres kryssende hensyn?

Funn fra ferske KS FoU-prosjekter om henholdsvis Kommunesektorens rolle i omstilling til et lavutslippssamfunn og lokalpolitisk handlingsrom i utvikling av bo- og boligmiljøer presenteres. Eksempler på kommuner som har funnet veier til å ivareta mangfold av hensyn løftes frem.

Klikk her for å lese mer om arrangementet

Det serveres frokost og kaffe på alle frokostseminarene. Velkommen!