Rammestyring i prinsipp og praksis
Foto: Violin Recital, Flickr

Rammestyring i prinsipp og praksis

By- og regionforskningsinstituttet NIBR gjennomfører nå prosjektet Rammestyring i prinsipp og praksis: omfang og effekter av statens styring av kommunene. Dette skjer på oppdrag fra KS og med delfinansiering fra KMD.

Prosjektets første del om omfang, skal være klar til Kommunalpolitisk toppmøte 2019, mens andre del om effekter skal være klar i mai, for bruk blant annet under Arendalsuka.

Etterleves rammestyring i praksis?
Det er bred politisk enighet om rammestyring av kommunene slik at de kan ta et bredt samfunnsansvar og være selvstendige politiske myndigheter. Viktige nasjonale policy-dokumenter, som perspektivmelding, statsbudsjett og kommuneproposisjon, uttrykker hvor viktig det er å unngå nasjonal detaljstyring av kommunene. Ny kommunelov lovfester selvstyret og innholdet i rammestyringsprinsippet. Men i den praktiske politiske hverdag opplever KS at Storting og regjering låser løsninger i kommunen ved eksempelvis bindende normer, formelle kompetansekrav og lovfestede rettigheter, som fritas fra prioriteringer og lokale tilpasninger.

Derfor har KS nylig igangsatt et FOU-prosjekt som undersøker den statlige styringen som bryter med rammestyringsprinsippet og hvilke konsekvenser dette har for kommunene. NIBR gjennomfører prosjektet, som tar for seg tidsperioden 2008-2018 og hvor fokus er på sektorene helse- og omsorg og oppvekst.

Kartlegging av politisk diskusjon og faktisk styring av kommunene
I prosjektets første del vil NIBR undersøke sentrale policydokumenter; lovforslag, representantforslag og debatter – samt behandlingen av disse, for å se hva som kjennetegner diskusjonen om styringen av kommunesektoren. NIBR vil også se hvordan partiprogrammene forholder seg til rammestyring. Deretter vil NIBR vurdere den faktiske styringen av sektorene, gjennom å se på relevante lover, forskrifter, tilsynskriterier og tildelingsbrev til fylkesmannen, som inneholder føringer som går på tvers av rammestyringsprinsippet.

Hva blir effektene for kommunene?
NIBR vil i prosjektets andre del gjennomføre casestudier i noen kommuner (også for helse- og omsorg og oppvekst) for å undersøke effekter av styringen. NIBR vil fremskaffe data om hvilke konsekvenser den statlige styringen har for kommunenes muligheter til å tilpasse statlig politikk til lokale forhold, men også for kommunenes kapasitet til å initiere nye tiltak.  Deretter vil NIBR undersøke effekter av statlige detaljkrav i kommunale budsjetter, om de kommunale frihetsgradene bindes opp gjennom krav til oppgavegjennomføring. NIBR vil så intervjue fagansatte i kommuner om betydningen av statlige styring og hvordan dette legger føringer på praktisk arbeid. Og administrativ og politisk ledelse i kommuner vil intervjues om generelle effekter og effekter for andre tjenesteområder.

Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap