Kommunesektoren fornyer seg
- Det er på tide å snakke opp kommunesektoren og kommunale ledere. For dere har skapt en svært innovativ kommunesektor. Vi er helt oppe i ryggen på danskene som er Europas fyrtårn på innovasjon, sa direktør i KS Lasse Hansen. Foto: KS

Kommunesektoren fornyer seg

Velferdssamfunnet må finansieres med stadig mindre oljeinntekter. Da er det viktig at kommunesektoren har ledere som tør finne nye løsninger. Undersøkelser KS har gjort viser at rådmenn tenker helt nytt på enkelte områder.

At kommunesektoren har en innovasjonskultur ble understreket av administrerende direktør i KS, Lasse Hansen da han åpnet rådmannssamlingen i dag.

- Denne velferdsklemma som vi ser komme, har blant annet digital transformasjon som løsningsord. Det handler mer om arbeidsprosesser og ledelse som vi skal høre utover dagen, enn duppeditter. Da er det viktig at vi har en ledelse som tør å finne nye løsninger. En slik ledelse tyder innovasjonsmålinger på at dere er, sa Lasse Hansen.

Undersøkelse om innovasjon
KS har gjennomført en undersøkelse blant rådmenn og fylkesrådmenn om kommunesektorens overordnede og strategiske satsing på innovasjon. Funn fra undersøkelsen er et av flere tema under Rådmannssamlingen i dag.

I undersøkelsen har KS spurt om hva som er de viktigste årsakene til at kommuner og fylkeskommuner satser strategisk på innovasjon. Resultatene viser tydelig at det eksisterer en sterk bevissthet om at stadig mer komplekse oppgaver legger presse på offentlige ressurser – og krever nytenkning og innovasjon. Det være seg frafall i skolen, ensomhet, psykiske helseplager blant unge eller andre komplekse floker som kommunene egentlig ikke kan løse alene.  

Innovasjonsstrategier
Det er avdelingsleder for innovasjon, forskning og utvikling i KS Lasse Jalling som skal presentere funnene. Han skal blant annet snakke om betydningen av å ha innovasjonsstrategier. De brukes ofte for å støtte opp under en langsiktig og målrettet satsing, og bidrar som andre strategier til å holde fokus på hva målene med endringsarbeidet er, og hva som må til for å komme dit.

Undersøkelsen blant rådmenn og fylkesrådmenn kommer i tillegg til datagrunnlaget i Innovasjonsbarometeret. Fra Innovasjonsbarometeret vet vi at kommunesektoren er innovativ, og at det er ledere og medarbeidere som er de viktigste ressursene for å sette i gang og drive innovasjon i kommunene. 

Gevinstrealisering
En av de største autoritetene på gevinstrealisering, Stephen Jenner snakket under Rådmannssamlingen om det å hente ut gevinster ved større endringer.  Et av hans hovedbudskap er at mange gjør gevinstrealisering unødig omstendelig. I utgangspunktet er det lederens oppgave å sørge for at endringsprosjekter gir gevinster og nytte ut i fra en plan. For å få til endringer som har verdi må lederne forstå innbyggernes og næringslivets behov, og organisasjonen må være rigget for å gjøre endringer internt.

- Ikke begynn med løsningen, men med hvilket problem du skal løse. Alle som har vært ledere av store virksomheter vet at det er utfordrende å lede ansatte og organisasjonen gjennom endringsprosesser slik at en oppnår forventede resultater, sa Jenner som har 25 års erfaring med prosjektstyring og gevinstrealisering i offentlig sektor, inkludert the Cabinet office.

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon