Årets første innspill til regjeringen
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KS

Årets første innspill til regjeringen

KS møtte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ga sine innspill til budsjettbehandlingen på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner.

- Kommunesektoren har en sunn økonomi blant annet på grunn av høy innteksvekst og god økonomisyring. Vi mener at regjeringen må ta høyde for fullfinansiering av barnehagenormene og lærernormen, og at fylkeskommunene får et økonomisk handlingsrom til regional utvikling, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. 

Hun møtte kommunal- og moderniseringsministeren til årets første faste møte med regjeringen, der det økonomiske opplegget for kommunene var tema. Fra Finansdepartementet stilte statssekretær Geir Olsen. Om få dager møtes regjeringens medlemmer til den første budsjettkonferansen for å legge rammene for statsbudsjettet for 2018.

Et godt resultat for 2017
KS’ regnskapsundersøkelse indikerer at kommunene utenom Oslo vil få et netto driftsresultat i 2017 på 3 ½ - 3 ¾ prosent av driftsinntektene, mens fylkeskommunene ligger an til 4,3 prosent.

- Jeg er glad for å kunne konstatere at kommunene har brukt merinntektene de fikk som følge av uventet høy skatteinngang i 2017 på en fornuftig måte. Regnskapstallene viser at kommunene ikke har brukt inntektsøkningen til drift eller til å sette i gang nye, dyre prosjekter, men til nedbetaling av gjeld og til nødvendige buffere mot uforutsette renteøkninger eller liknende, sier Helgesen.

KS forventer at de økonomiske rammene blir om lag som de foregående årene, og at kommuneopplegget i 2019 som vanlig gir rom for veksten i utgiftene knyttet til demografi og pensjon.

Bemanningsnormer og øremerking
- Finansieringssystemet for kommunesektoren bør innrettes slik at det stimulerer til både effektivisering og bedre prioritering. Større frihet til å utføre oppgavene i tråd med lokale forhold og vilkår vil bedre forutsetningene for effektiv drift, sier Helgesen.

På møtet med regjeringen viste hun til at øremerkede tilskuddsordninger og bemanningsnormer ikke bare peker mer i retning av statlig styring, men at de også er svært urealistiske å gjennomføre. Det gjelder bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen, som KS mener er underfinansiert av staten, og norm for lærertetthet, som ikke henger sammen med mulig rekruttering av lærere til kommunene.

Effektivisering av kommunesektoren
Regjeringen viser i statsbudsjettet for 2018 til at dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 milliarder kroner som kan brukes til å styrke tjenestene. KS viste også til at Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor viser at kommunesektoren gjennomfører omstilling og effektivisering i betydelig grad.

- Vi har fått på plass et godt samarbeid med kommunal- og moderniseringsdepartementet om digitalisering og innovasjon. Vi håper at det gode samarbeidet fortsetter, ettersom vi er helt avhengig av å ha med oss staten på laget, sier Helgesen.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk