Faste møter med regjeringen i 2018

Om konsultasjonsordningen med regjeringen

Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS er en formalisert arena for dialog og samhandling om statlige rammer og måloppnåelse innen kommunesektoren. Det er to møter om våren og møter med de ulike departementene på høsten.

Les mer om konsultasjonsordningen med regjeringen her

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

05.12.2018

Lavterskeltilbud for psykisk helse og rus, ressurskrevende tjenester og egenbetalingsordning for sykehjem og omsorgsboliger var blant temaene som ble tatt opp i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Store utfordringer med boligstiftelser

21.11.2018

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

16.11.2018

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Ber staten ta ansvar

15.11.2018

Garantiansvar i statlige veiprosjekter kan føre til dårligere lånebetingelser. I konsultasjonsmøte med Finansdepartementet torsdag 15. november ba KS regjeringen om å vurdere om staten bør ta dette ansvaret.

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

15.11.2018

- KS mener det er viktig med et sterkt politisk fokus fremover for å sikre best mulig forutsetninger for en vellykket overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene. Derfor foreslår vi flere tiltak for tettere dialog og erfaringsutveksling.

Sektortenkning er en bremsekloss

13.11.2018

KS ber regjeringen samordne innsatsen på prøve- og samarbeidsprosjektet «0-24» som retter seg mot utsatte barn og unge. Det var et av temaene KS tok opp i konsultasjonsmøtet med kommunal- og moderniseringsministeren 13. november.

Enige om å jobbe for inkludering

04.11.2018

I konsultasjonsmøtet med Arbeids- og sosialdepartementet tok KS opp inkluderingsdugnaden. KS påpekte at sektoren gjerne vil bidra til at flere blir inkludert i arbeidslivet. Temaer på møtet var også 0-24-samarbeidet, avlasterdommen og seriøst arbeidsliv.

Forventer involvering i lavutslippstrategien

02.11.2018

- Vi forventer at kommunesektoren, som er så viktig for å redusere klimautslippene, så snart som mulig blir koblet på i regjeringens arbeid med lavutslippsstrategien, sa Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med Klima- og miljødepartementet (KLD).

KS tok opp vindkraft, flom og skred med olje- og energiministeren

23.10.2018

Nasjonal ramme for vindkraft på land må bli eit kunnskapsgrunnlag for regionale planar som får faktisk verknad, ikkje endå meir statleg overstyring av dei regionale planane. Det var blant bodskapane som KS hadde med seg til statsråd Kjell-Børge Freiberg.

Ønsker å jobbe på tvers av sektorer

20.04.2018

Flere av samfunnsutfordringene framover går på tvers av sektorer. På det andre møte med regjeringen denne våren tok derfor KS initiativ til en bredere politisk diskusjon om klima, og inkludering og integrering.

Årets første innspill til regjeringen

06.03.2018

KS møtte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ga sine innspill til budsjettbehandlingen på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner.