SD: KS bekymret over store forskjeller for tunnelsikkerhet
KS og Samferdselsdepartementet diskuterte blant annet tunnelsikkerhet og vegadministrasjon under sitt faste møte denne høsten. Foto: KS

SD: KS bekymret over store forskjeller for tunnelsikkerhet

I møtet med statsråd Ketil Solvik Olsen pekte KS på det stadig økende gapet mellom bevilgninger til riksvegstunneler og fylkesvegstunneler. Uten økte midler blir Fylkeskommunenes arbeid med å innfri Tunnelsikkerhetsforskriften kraftig forsinket.

KS og fylkeskommunene ser med bekymring på manglende prioritering i bevilgningene til arbeidet med Tunellsikkerhetsforskriften. På tross av økte rammer i perioden har ikke fylkeskommunene fått de samme forutsetningene for å redusere etterslepet til tunnelvedlikehold som Statens Vegvesen har fått.

- KS vil nå sette i gang et arbeid for å kartlegge status i alle fylkeskommunene når det gjelder oppfyllelsen av nye krav til sikkerhet innen fristen i 2019. Noen ligger godt an, mens andre, med mange tunneler i sitt fylke, ligger milevis etter. Vi har tilbudt statsråden at KS fremskaffer klare fakta, både om kostnader og geografiske forskjeller, slik at han kan vurdere behovene ut fra det, sier Gunn Marit Helgesen.

Figuren viser økningen i bevilgninger til fylkesveger og riksveger i 2014-2018.

SAMS vegadministrasjon
I møtet med Solvik Olsen tok KS også opp spørsmål rundt SAMS vegadministrasjon. Stortingets vedtak om å tilbakeføre vegadministrasjonen til fylkeskommunene krever tett samarbeid mellom partene.

- Stortinget har sagt at ansvaret for planlegging og drift skal overføres fra Statens vegvesen fra 2020. Vi har derfor bedt om at Samferdelsdepartementet følger opp saken nøye. Vi er bekymret for at fremdriften i arbeidet går for sakte og ikke er tilstrekkelig koordinert. Det mye som skal på plass i løpet av kort tid, og vi ser det som helt nødvendig at fylkeskommunenes toppledelse er involvert hele veien, sier Gunn Marit Helgesen.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk