KUD: Konsultasjonsmøte om kultur og frivillighet
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og statssekretær Bård Folke Fredriksen i kulturdepartementet møttes nylig for å diskutere blant annet arbeidet med en ny kulturmelding. KS ønsker å bidra i dette arbeidet. Foto: KS

KUD: Konsultasjonsmøte om kultur og frivillighet

Livet leves lokalt og KS mener at lokalt kulturliv og frivillighet derfor bør være premissleverandører på arenaer der nasjonal kultur- og frivillighetspolitikk utvikles. Dette ble diskutert på konsultasjonsmøtet mellom KS og Kulturdepartementet.

Kommunesektorens medvirkning i arbeidet med ny kulturmelding og ny frivillighetsmelding var hovedtema på konsultasjonsmøtet mellom KS og Kulturdepartementet. 26. oktober møtte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til årets konsultasjonsmøte. 

Kulturdepartementet offentliggjorde i mars 2017 oppstart av arbeidet med ny kulturmelding, 14 år etter den forrige. Meldingen skal legges fram våren 2019. KS støttet i en henvendelse til Kulturdepartementet i mrs arbeidet med en ny kulturmelding som kan angi retning for en helhetlig nasjonal kulturpolitikk for framtida. KS har også et ønske om å bidra i arbeidet med ny kulturmelding, og dette ble diskutert i konsultasjonsmøtet.

Les hele brevet fra KS til Kulturdepartementet her:

Styrke den lokale grunnmuren
KS er positiv til at meldingen skal inneholde forventningsavklaringer knyttet til hvilke oppgaver som er lokale, regionale og statlige i den nasjonale kulturpolitikken. Den skal også synliggjøre hvordan samhandlingen mellom disse forvaltningsnivåene kan styrkes. Behovet for en slik forventningsavklaring kom tydelig fram i Kulturtredningen 2014 (NOU 2013:4) som også understreket behovet for en styrking av den lokale, kulturelle grunnmuren.

Statlige myndigheter har gjennom arbeidet med regionreformen lagt opp til at de nye folkevalgte regionene skal ha en sterkere strategisk rolle som samfunnsutviklere regionalt og lokalt. KS framhevet i møtet at dette forutsetter at regionene ikke kun må begrenses til å være tilskuddsforvaltere, men gis reell mulighet for politikkutforming på feltet.

For å skape en helhetlig nasjonal kulturpolitikk er man avhengig av tydelige og koordinerte sammenhenger mellom lokalt, regionalt og statlig nivå. Til sammen utgjør den lokale, regionale og statlige kulturpolitikken en nasjonal kulturpolitikk. KS mener nasjonale ambisjoner basert på oppstrøms prosesser vil legge grunnlag for sterke, kulturelle lokalsamfunn.

Frivillighetsmelding - all frvillighet er lokal
Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken. Det er ti år siden forrige melding om en helhetlig frivillighetspolitikk. Både frivilligheten og samfunnet er i endring, og derfor er det satt i gang et arbeid med en ny melding som etter planen vil bli lagt fram høsten 2018.

KS understreket i møtet at all frivillighet er lokal, og den statlige politikken må bygge opp om dette.

Samspillet mellom staten, kommunesektoren og frivilligheten er avgjørende for å utvikle levende lokalsamfunn, og den statlige frivillighetspolitikken må sikre kommunesektoren gode rammebetingelser for kommunenes og fylkeskommunenes frivillighetspolitikk.

Statens bevilgninger til desenstralisert ordning
Midler til en desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg er betydelig redusert de siste årene. I perioden 2014-2017 er midlene redusert fra 128,1 millioner til 47 millioner kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2018 legges det opp til en videreføring på 2017-nivået.

KS understreket at kulturbygg i denne ordningen ikke bare dreier seg om store kulturhus, men også ulike grende- og samfunnshus, øvings­lokaler for korps og kor, «musikkbinger» for band, scener for framføring av musikk, teater og dans med mer. En reduksjon i midlene til kulturbygg vil få betydelige negative konsekvenser for det lokale og regionale kulturlivet.

KS er positiv til regjeringens satsing på nasjonale kulturbygg, men understreker at denne satsingen alene ikke vil stimulere til lokal kulturaktivitet.

KS orienterte avslutningsvis om Opplysningsvesenets Fond, og hvordan flere kommuner opplever store utfordringer knyttet til Opplysningsvesenets fond og festeavgifter. KS mener fondet må ta mer hensyn til innbyggernes, kommunenes og lokalsamfunnets behov.

Stor delegasjon fra KS
Fra KS' styre møtte Gunn Marit Helgesen (leder), Mette Gundersen (1.nestleder), Gry Anette Rekanes Amundsen og Evy-Anni Evensen (leder av fylkesrådmannsutvalget). 

Fra KS' administrasjon møtte Lasse Hansen, Erling Lien Barlindhaug, Christian Hellevang og Ann Evy Duun.