KS’ forventninger til kommuneopplegget for 2018
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Siri Westgård, KS

KS’ forventninger til kommuneopplegget for 2018

I det 2. faste konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp sentrale saker som påvirker kommunesektorens rammebetingelser, både i 2017 og 2018.

På møtet var partene enige om at god dialog mellom KS og regjeringen fremover er viktig for å finne de beste løsningene på statlige reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet.

Viktig med oppfølging avlaster II-dommen
KS viste til at det er viktig å få til nødvendige tilpasninger i lovverket for å kunne videreføre ordningen med avlastere og besøkshjem etter Høyesterettsdommen fra juni 2016. KS mener det i valg av løsning må legges avgjørende vekt på at ordningen er god for barna og deres familier og ikke dårligere enn de hadde før dommen. Dersom det ikke skjer en lovendring vil resultatet i mange tilfeller være enten avlastning i turnus mellom mange avlastere, eller avlastning i institusjon. Begge deler vil være klart dårligere tilbud for brukerne og deres familier.

Kompensasjon av utgifter til botilbud til enslige mindreårige som ikke ble benyttet i 2016
Kommunene har gjort en svært god jobb i å bosette et rekordhøyt antall flyktninger i 2016. De gjorde en sterk innsats for å imøtekomme behovet for mer enn 4000 enslige mindreårige som var forventet i 2016. I møtet pekte KS på at det er nødvendig å finne fram til en ordning som gjør at kommunene ikke påføres store tap for å gjøre en innsats i bosettingsarbeidet. Det kan ellers bli vanskelig å motivere kommunene til ny oppbygging hvis behovet øker påny. KS la på møtet fram dokumentasjon som viser at mange kommuner har hatt store kostnader i 2016.

Investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger
Kommunene trenger omsorgsplasser som møter dagens og fremtidens krav til standard og utforming. Innstramming av investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger har medført svært negative reaksjoner fra kommunene. KS understreket i møtet at kommunene må kunne bruke investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger både til rehabilitering/kvalitetsheving og kapasitetsøkning.

Videre lesning