HOD: Fastlegeordningen bør evalueres
KS' styreleder Gunn Marit Helgesen og helse- og omsorgsminister Bent Høie diskuterte mange viktige saker for kommunene i høstens faste konsultasjonsmøte mellom KS og departementet. Foto: Liv Merete Wiker, KS

HOD: Fastlegeordningen bør evalueres

I høstens faste møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie var fastlegeordningen, tilskuddsordning for heldøgns omsorgsplasser og E-helse blant temaene som ble diskutert.

– KS støtter Stortingets vedtak om å evaluere fastlegeordningen. Kommunene får stadig flere oppgaver, rekrutteringsutfordringene er store og legevaktordningen er under press, sa Gunn Marit Helgesen i møtet.

KS er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig fastlegeordning og legevakter som ivaretar god kvalitet, og mener det trengs større grep enn et rekrutteringstilskudd fra staten for å løse rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen.

Les mer: Høstens møter med regjeringen fortsetter

Mer fleksibel tilskuddsordning for heldøgns omsorg
– Kommunene trenger omsorgsplasser som møter dagens og fremtidens krav til standard og utforming. Det innebærer at noen kommuner trenger tilskuddsordningen i hovedsak til rehabilitering og standardheving, mens andre trenger den til kapasitetsøkning, avhengig av demografi og omsorgsprofil, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i møtet.

KS mener tilskuddsordningen for heldøgns omsorgsplasser er god for kommunesektoren, og ville vært enda bedre med større fleksibilitet. For kommuner med høy dekningsgrad på sykehjem og annen heldøgns omsorgstilbud er det ikke bare flere, men også bedre plasser kommunen trenger for å løfte tjenestetilbudet. Kravet om økning av heldøgns omsorgsplasser frem mot 2021 gir utfordringer for de kommunene som fortsatt har behov for å benytte tilskuddsordningen til rehabilitering. 

– KS anerkjenner at det trengs en økning av antall plasser for heldøgns omsorg på sikt nasjonalt, men mener at kravet om nettotilvekst må utsettes til 2025 for å gi kommunene mulighet til å tilpasse seg, sa Gunn Marit Helgesen.

Toppfinansieringsløsning for ressurskrevende tjenester
KS vil ha en toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester som er enklere og mer forutsigbar for kommunene og som bidrar til mer likeverdige løsninger for brukerne.

– Ordningen med kompensasjon for særskilt ressurskrevende tjenester er et nødvendig sikkerhetsnett for kommunene. Behovet for å yte ressurskrevende tjenester kan endres på kort varsel, og de økonomiske utfordringene kan bli store på kommunenivå. KS mener et utvalg bør settes ned for å gjennomgå ordningen med toppfinansiering for ressurskrevende tjenester, sa Gunn Marit Helgesen.  

Tilsyn med tjenester til mennesker med utviklingshemming: bør lære av hverandre
Andre saker som ble diskutert i møtet var E-helse, forsøksordningen for tannhelsetjenesten, ordningen for ferieavlastning og det landsomfattende tilsynet med tjenester til mennesker med utviklingshemming. Sistnevnte tilsyn avdekker mangelfulle rutiner og systemer i et utvalg kommuner.

­– De kommunene som ikke var med i det nasjonale tilsynet har også mye å lære. Jeg oppfordrer kommunene til å se nærmere på Helsetilsynets rapport og gå gjennom egne rutiner, sa Helgesen.

Når det gjelder E-helse mener KS at en god digital utvikling forutsetter gode og fleksible samarbeidsstrukturer innen staten og mellom stat og kommunesektor.

– KS forventer at styring, organisering, forvaltning og finansiering av tiltak og løsninger på e-helse settes på dagsorden nasjonalt. Vi trenger gode modeller for nasjonal samstyring sa Gunn Marit Helgesen.