Faste møter med regjeringen i 2017

Om konsultasjonsordningen med regjeringen

Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS er en formalisert arena for dialog og samhandling om statlige rammer og måloppnåelse innen kommunesektoren. Det er to møter om våren og møter med de ulike departementene på høsten.

Les mer om konsultasjonsordningen med regjeringen her

BLD: Vi trenger klargjøring om akuttberedskap

07.12.2017

I høstens møte mellom Barne- og likestillingsdepartementet og KS torsdag 30. november ble blant annet akuttberedskap i barnevernet og tilskuddsordningen for barnefattigdom diskutert.

NFD: Offentlige anskaffelser på dagsorden

28.11.2017

Terskelverdien ved offentlige anskaffelser og fleksible støtteordninger for innovasjon i kommunal sektor sto på dagsorden i møte næringsminister Monica Mæland. KS tok også opp at det ikke er behov for etablering av nytt tilsyn for offentlige anskaffelser.

HOD: Fastlegeordningen bør evalueres

20.11.2017

I høstens faste møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie var fastlegeordningen, tilskuddsordning for heldøgns omsorgsplasser og E-helse blant temaene som ble diskutert.

KD: Kvalitetsutvikling hele veien

17.11.2017

I KS’ møte med Kunnskapsdepartementet var kvalitetsutvikling i barnehage og skole et hovedtema. Videreutdanning for lærere, samarbeidsarenaer for utdanningsløpet og rammene for private barnehager handler i grunnen alt om kvalitet.

SD: KS bekymret over store forskjeller for tunnelsikkerhet

17.11.2017

I møtet med statsråd Ketil Solvik Olsen pekte KS på det stadig økende gapet mellom bevilgninger til riksvegstunneler og fylkesvegstunneler. Uten økte midler blir Fylkeskommunenes arbeid med å innfri Tunnelsikkerhetsforskriften kraftig forsinket.

JD: Dagens system måler ikke kvaliteten på integreringsarbeidet

16.11.2017

I høstens faste møte med Justisdepartementet tok KS opp kvaliteten i integreringsarbeidet i kommunene og variasjonen i kommunenes måloppnåelse.

OED: KS gjentok kravet om bedre ordninger ved naturskade

06.11.2017

- KS inviterte statsråd Søviknes til at vi i fellesskap kan diskutere løsninger som gjør at innbyggerne føler seg trygge samtidig med at enkeltkommuner ikke blir stående alene med belastningen når skade inntreffer, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

ASD: Det haster å finne løsning for ferieavlastning

06.11.2017

KS vil at at ferieavlastning skal skje i et oppdragstakerforhold og ikke i et arbeidstakerforhold. Dette var ett av flere viktige temaer KS tok opp i konsultasjonsmøte med Arbeids- og sosialdepartementet mandag.

KLD: KS etterlyser tiltak på klimaområdet

06.11.2017

I høstens faste møte med Klima- og miljødepartementet ba KS om at det legges bedre til rette for kommuner og fylkeskommuners arbeid med klimatilpasning og andre klimatiltak. KS pekte på behovet for bedre virkemidler rettet mot tiltaksgjennomføring.

KMD: Flom og naturskade må prioriteres

03.11.2017

KS tok opp behovet for nye finansierings- og forsikringsordninger for kommunesektoren ved naturskade på sitt faste møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.

FIN: Fremtidig finansiering av velferdstjenester

30.10.2017

Kommunesektoren skal finansiere og produsere bærekraftige velferdstjenester innenfor knappere rammer. Dette var ett av mange viktige temaer KS tok opp i møte med Finansdepartementet.

KUD: Konsultasjonsmøte om kultur og frivillighet

26.10.2017

Livet leves lokalt og KS mener at lokalt kulturliv og frivillighet derfor bør være premissleverandører på arenaer der nasjonal kultur- og frivillighetspolitikk utvikles. Dette ble diskutert på konsultasjonsmøtet mellom KS og Kulturdepartementet.

KS’ forventninger til kommuneopplegget for 2018

20.04.2017

I det 2. faste konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp sentrale saker som påvirker kommunesektorens rammebetingelser, både i 2017 og 2018.

Ønsker krafttak for digitalisering i kommunesektoren

06.03.2017

Rammene for kommuneopplegget i kommende års statsbudsjett og digitalisering var hovedtema for årets første konsultasjonsmøte med regjeringen.